ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Сходно чл. 134 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/2018. 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. износи, 156/2020 – усклађени дин. износи, 15/2021 – доп. усклађени дин. изн.) обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине су правна лица и предузетници који обављају одређене активности које утичу на животну средину, односно физичка лица која утичу на животну средину.

Наведена лица имају обавезу подношења пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31.јула сваке године за коју се утврђује накнада.

За неподношење, неблаговремено подношење пореске пријаве, необрачунавање, неплаћање и неблаговремено плаћање пореза, као и давање нетачних података у пореској пријави или недостављање документације пореском органу, прописана прекршајна или кривична одговорност у складу са важећим прописима Републике Србије.

Дужни сте да поднесете пријаву за заштиту и унапређивање животне средине до 31.07.2023. године и то електронски (преко портала ЛПА) или лично у Општинској управи општине Рача, у канцеларији бр. 20 (ходником лево поред шалтера писарнице).

Еколошка такса