Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 29. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09) дајe слeдeћe

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу којим је утврђено
да није потребна процена утицаја на животну средину

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр. 501-12/2023-IV-02 дана 26.12.2023. године којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње цевовода сирове воде водоводног система Раче на кат. парцелама бр. 264/11, 264/1, 265/4, 266/21, 266/24 КО Рача и кат. парцелама бр. 3603/6, 3342/1, 3339/1, 3334/2, 3326/7, 3324/3, 3446/5, 3446/6, 3446/3, 3447/3 и 3450/3 КО Доња Рача, носиоца пројекта Општине Рача, Ул. Карађорђева 48.
Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему је утврђено да предметни пројекат уз стриктно поштовање прописаних услова, мера управљања ризиком, мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих негативних утицаја, уз поштовање технолошке и комуналне дисциплине, неће имати значајне последице по животну средину.
Увид у донето Решење може се извршити на огласној табли у улазном холу зграде Општине Рача, Ул. Карађорђева 48, као и на званичном сајту надлежног органа.
Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине РС на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а жалба се подноси преко овог органа.

Решење – није потребна процена утицаја на животну средину