Драги суграђани,

 

Обавештавамо вас да је почев од 8.јуна 2016. године почела примена чл.9 и чл.103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), а према којима је орган, односно државни службеници су у обавези да прибављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција који су неопходни за одлучивање о управној ствари, електронски, поштом и на други начин предвиђен законом или другим прописом. У ту сврху, орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама. Ипак, сагласно начелу помоћи правно неукој странци приликом пријема захтева орган ће поучити странку о њеном праву да сама прибави податке о чињеницама које су неопходне за одлучивање, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности. Дакле, ако се ради о поступку покренутом по захтеву странке, странка има право да сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција ако се ради о личним подацима, а она изјави да ће их прибавити сама. У том случају неопходно је да странка да изјаву у писаном облику. Уколико је у питању случај да службену евиденцију о одређеним подацима које треба прибавити води други орган, службеници су у обавези да се истом обрате и хитно затраже податке, а замољени орган је у обавези да одовори и достави тражене податке.

 

Грађани могу да, у случају свог незадовољства радом службеника у погледу прибављања и размене података о којима се води службена евиденција, поднесу притужбу коју ће разматрати запослено лице овлашћено од стране начелника Општинске управе.

 

Притужбу предати на шалтеру писарнице у писаном облику са назнаком „овлашћено лице за пријем притужби грађана у погледу прибављања и размене података о којима се води службена евиденција“.

 

Општинска управа

општине Рача

 Начелник

  ____________________

 Петар Петровић

 

Дана: 24.06.2016. године

Број: 031-43/2016IV-00