РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, буџет и локални економски развој

Служба за пољопривреду и локални економски развој

На основу члана 10.став 7. и члана 14. став 4., а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је у спроведеном поступку овај орган донео Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Постројење за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала, на локацији ул. Краља Петра Првог бр.7, на к.п.бр. 90 КО Рача, општина Рача, на захтев носиоца пројекта „Swis papier d.o.o.“, ул. Краља Петра Првог бр. 7, 34210 Рача, а које је заведено под бројем 501-12/2016-IV-02-3.

Увид у донето Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину може се извршити сваког радног дана у времену од 11-14 часова у просторијама Општинске управе општине Рача у Рачи, ул. Карађорђева 48, соба број 7, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. 

                                                          ШЕФ ОДЕЉЕЊА

                                                        ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                                                                _______________________                                                                                                                           Биљана Рашић