РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Одсек за пољопривреду

 

На основу члана 10.став 7., а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „DMB PETROL-OIL“ d.о.о. Аранђеловац, спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта – „Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила“ чија се реализација планира на локацији ул. Војводе Павла Цукића, на к.п. бр. 555/5 КО Рача, општина Рача.

 

У спроведеном поступку овај орган донео је Решење број 501-8/2017-IV-02-3, да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објекта, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене донетим решењем, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир критеријуми за пројекте наведене у Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину- „Сл. гласник РС“, број 114/2008).

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана у времену од 11-14 часова у просторијама Општинске управе општине Рача у Рачи, ул. Карађорђева 48, соба број 7, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.