РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, буџет и локални економски развој

Служба за пољопривреду и локални економски развој

 

 На основу члана 20.став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку  („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и  „Службени гласник РС“ бр. 30/2010 и 18/16) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О  ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „Swis papier d.o.o.“, ул. Краља Петра Првог бр. 7, општина Рача, поднео Општинској управи општине Рача, Захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Постројење за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала, на локацији ул. Краља Петра Првог бр.7, на к.п.бр. 90 КО Рача, општина Рача, заведен под бројем 501-19/2016-IV-02-3.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Сл.  гласник РС“, број 69/2005) заинтересована јавност може извршити увид у садржину предметне Студије о процени утицаја на животну средину у периоду од 27.01.2017. године до 17.02.2017.године, сваког радног дана у времену од 11-14 часова у просторијама Општинске управе општине Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 7, као и на званичном сајту општине Рача.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом 6. цитираног Правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја подносе се у писаном облику и достављају Општинској управи општине Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.

Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО-е Рача дана 20.02.2017. са почетком у 12:00 часова.

 

Студија Swiss papier

Нетехнички краћи приказ података

Страна са потписима

Прилози:

Информација о локацији

Извод из АПР-а 1

Извод из АПР-а 2

Извод из АПР-а 3

Извод из АПР-а 4

Kопија плана

Препис лист неп. 1

Препис лист неп. 2

Препис лист неп. 3

Препис лист неп. 4

Препис лист неп. 5

Препис лист неп. 6

Реш. општина Рача 1

Реш. општина Рача 2

Ситуација
Ситуација