РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, буџет и локални економски развој

Служба за пољопривреду и локални економски развој

 

  На основу члана 10.став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „DMB potrol-oil d.o.o.“, ул. Занатлијска бб, општина Аранђеловац, поднео Општинској управи општине Рача, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила, чија се реализација планира на локацији ул. Војводе Павла Цукића, на к.п. бр. 555/5 КО Рача, општина Рача, заведен под бројем 501-8/2017-IV-02-3.

Заинтересована јавност може да изврши увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 16.03.2017. године до 26.03.2017. године, сваког радног дана у времену од 11-14 часова у просторијама Општинске управе општине Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 7.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана, од дана истека рока из става 3. овог обавештења, донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност и заинтересоване органе и организације.