РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за привреду, буџет и локални економски развој

Служба за пољопривреду и локални економски развој

 

На основу члана 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку  („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и  „Службени гласник РС“ бр. 30/2010 и 18/16) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

 НА СТУДИЈУ О  ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да je по спроведеном поступку и на основу предлога техничке комисије овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Постројење за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала, на локацији ул. Краља Петра Првог бр.7, на к.п.бр. 90 КО Рача, општина Рача, носиоца пројекта „Swis papier d.o.o.“, ул. Краља Петра Првог бр. 7, 34210 Рача, а које је заведено под бројем 501-19/2016-IV-02-3.

Решењем се потврђује да је Студија израђена у свему премa утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/2004 и 36/09 ) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 69/2005), и да садржи дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину, и то:

– Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину (тачка 8. Студије)

– Мере заштите животне средине при уређењу и опремању локације (тачка 8.1. Студије)

-Техничко-технолошке мере заштите животне средине у току редовног рада (тачка 8.2. Студије)

– Превентивне мере заштите у току редовног рада (тачка 8.3. Студије)

– Санитарно-хигијенске мере заштите животне средине(тачка 8.4. Студије)

– Мере управљања акцидентима(тачка 8.5. Студије)

– Техничке и друге мере заштите за спречавање настанка удеса (тачка 8.6- Студије)

– Мере поступања у случају престанка рада Пројекта(тачка 8.7. Студије)

– Програм праћења стања и утицаја на животну средину (тачка 9. Студије)

Студија о процени утицаја на животну средину указује да се планираним пројектом на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животна средина изнад законом прописаних граничних вредности.