ОБАВЕШТЕЊЕ

 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ДА ОД 01. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 04. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ МОГУ ПОДНОСИТИ ЗАХТЕВЕ ЗА ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НАЈВИШЕ ДО 60 РАТА.

ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОЈИ РЕДОВНО ИЗМИРУЈЕ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ И ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ОТПИСУЈЕ СЕ КАМАТА НА ДУГОВАНИ ПОРЕЗ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РАЧА, У СЛУЖБИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА,  (КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 20 – УЛАЗ ОПШТИНСКОГ СУДА, УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР. 48, 34 210 РАЧА) ИЛИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА 034/751-400.

ОПШТИНА РАЧА

СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И

КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА