На основу Решења Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, о образовању Комисије за припрему Јавних позива за одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ (у даљем тексту : Комисија), Комисија је на седници одржаној дана 24.08.2021. године, једногласно донела следећу:

  

О Д Л У К У

  

Главинић Светлана,рођена 02.03.1976 год. из Ивањице,ул.Драгише Мићића бр.8, бира се за едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање у области социјалне заштите у оквиру пројекта  „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

 

Решењем Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, образована је Комисија за припрему Јавних позива за одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

 

Јавни позив за одабир едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање у области социјалне заштите у оквиру пројекта  „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“,објављен је дана 16.08.2021. године, на огласним таблама општине Рача и Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац-испостава Рача, као и на сајту општине Рача.

 

Рок за пријаву заинетересованих кандидата је био у периоду од 16.08.2021. године, до 23.08.2021. године, до 12,00 часова.

 

Константовано је да  се по јавном позиву благовремено пријавио један кандидат  и то:

 

 

  1. Главинић Светлана,рођена 02.03.1976 год. из Ивањице,ул.Драгише Мићића бр.8,

 

Неблаговремених пријава није било.

 

 

Наведени кандидат је у поднетој пријави доставио следећу документацију:

 

-Радну биографију

-Решење Коморе социјалне заштите бр.5501-942/2018-1 од 16.05.2018.год  о издавању лиценце за обављање супервизије на основним стручним пословима социјалне заштите.

-Потврду Удружења дистрофичара Златиборског округа-Ужице  од 18.05.2021.год.

-Потврду Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Загрљај“ Топола.

-Contract N PDC SRB 1801-017.

 

 

Увидом у приспелу пријаву и достављену  документацију , утврђено је да једини пријављени кандидат под редним бројем 1, испуњава услове предвиђене Јавним позивом за одабир одговарајућег едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање у области социјалне заштите у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ ,односно поседује лиценцу за обављање супервизијских послова социјалне заштите и искуство у области лиценцирања,као услове предвиђене Јавним позивом.

 

На основу свега претходно наведеног одлучено је као у диспозитиву одлуке.

 

 

 

 

 

Број: 021-269 /2021-III-01                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дана: 24.08.2021. година                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Милена Јовановић

 

 

 

 

Одлуку доставити:

-Председнику општине Рача;

-Именованом;

-a/a