На основу члана 56. ставова 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 95. става 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон) и члана 88. ставова 1. и 2. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/2019), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 09.05.2022. године, донело је,

ОДЛУКУ

о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја

Орган у коме се попуњава положај:

-Општинска управа општине Рача.

Положај који се попуњава:

-Заменик Начелникa Општинске управе-положај у II групи.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови:

Општи: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност , да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Посебни: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о локалној самоуправи, стручна оспособљеност за рад на положају, организационе способности и вештина руковођења-увидом у податке из пријаве и разговором, вештина рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 5 година , а место рада је Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Кандидат је уз пријаву на конкурс, дужан да достави:

-диплому о стеченој стручној спреми,

-уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или уверење о положеном правосудном испиту,

-одговарајући доказ о радном искуству у струци,

-извод из матичне књиге рођених,

-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса),

-уверење да лице није осуђивно за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса),

-уверење да се против њега не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса),

-уверење о општој здравственој способности.

Докази о напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, број 18/16 и 95/2018-аут. тумачење), прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или уверење о положеном правосудном испиту, уверење да лице није осуђивно за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци, уверење да се против њега не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, место становања, контакт телефон, податке о образовању, о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио . Пријава мора бити својеручно потписана.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве са потпуним доказима о испуњености свих услова конкурса слати на адресу: Општинска управа општине Рача, за Конкурсну комисију, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање положаја заменика Начелника“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Снежана Миљковић, контакт телефон 069/808-4089.

Објављивање-оглашавање конкурса: на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Рача, а обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама  ,,Вечерње новости“ .

Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања у дневним новинама  ,,Вечерње новости“, обавештења о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене , неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази биће одбачене.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 112-101/2022-II-01

Дана: 09.05.2022. године.                                                                           ПРЕДСЕДНИК

_______________________

                                                                                                                 Ненад Савковић

Доставити: