Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 07.12.2018. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), донело је:

 

O  Д Л У К У

о додели средстава из буџета општине Рача у 2018. години, за финансирање програма

у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама

и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2018. годину,

расписаном 05.11.2018. године

 

 

 1. Из буџета општине Рача у 2018. години, за реализацију програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама расписаног11.2018. године, додељују се новчана средства следећим црквеним општинама, и то:

 

 1. Црквена општина рачанска, у износу од 750.000,00 динара,
 2. Црквена општина ђурђевачка, у износу од 600.000,00 динара,
 3. Црквена општина сарановачка, у износу од 150.000,00 динара.

 

 1. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке.

 

 1. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на завничној интернет страни општине Рача.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом  7. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача (Службени гласник општине Рача“, број 7/2014)  предвиђено је да Комисија врши разматрање и даје оцену поднетих  програма, на основу закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма.

Чланом 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 8. Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама утврђени су ближи критеријуми за вредновање програма традиционалних цркви и верских заједница.

Јавни конкурс је објављен дана 05.11.2018. године на завничној интернет страни општине Рача и огласној табли Општинске управе Рача.

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Рача, закључно са 20.11.2018. године.

Комисија је константовала да се на јавни конкурс благовремено пријавило 3 црквене општине, и то:

 

 1. СПЦ Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина рачанска
 2. Српска Православна Епархија Шумадијска- Црквена општина ђурђевачка-Ђурђево
 3. СПЦ Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина сарановачка у Саранову

Неблаговремених пријава није било.

 

Након отварања пристиглих пријава Комисија је, на седници одржаној дана 21.11.2018. године, констатовала да су подносиоци пријава, у складу са условима наведеним у тачки 8. Јавног конкурса, доставили сву тражену документацију осим фотокопије картона депонованих потписа, потврде о правдању средстава за пројекат финансиран у 2017. години и документације у складу са Законом о планирању и изградњи. Комисија је једногласно одлучила да ће у поступку одлучивања користити допис Управе за трезор, Филијала Крагујевац број:422-2598/18-043-001 од 29.10.2018. године заведен код Општинске управе општине Рача под бројем: 021-545/2018- II-02 од 30.10.2018. године, којим је Управа за трезор, у поступку одлучивања по Јавном конкурсу за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2018. годину објављеном 08.10.2018 године, доставила потврду Општини Рача да Српска Православна цркве-Епархија Шумадијска-Крагјујевац поседује наменски подрачун број: 840-23427763-32 отворен код Управе за трезор Крагујевац и да је овлашћено лице за заступање Милован Антонијевић. Комисија је применом критеријума утврђених у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у  2018. години, једногласно донела одлуку да, у складу са чланом 9 и 103. Закона о управном поступку, по службеној дужности тражи од Општинског већа потврду о правдању средстава  подносиоца за пројекте финансиране у 2017. години и од Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски развој изјашњење и достављање потребне документације у складу са Законом о планирању и изградњи.

Општинско веће општине Рача је, дана 23.11.2018. године доставило Комисији потврду да су СПЦ Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина рачанска, СПЦ Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина ђурђевачка и СПЦ Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина сарановачка оправдале средства зa пројекте финансиране у 2017. години и доставиле извештаје о утрошку средстава. Дана 23.11.2018. године Општинска управа општине Рача-Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој је доставило Комисији  допис којим се изјаснило да, у складу са Законом о планирању и изградњи, није потребно  прибављање дозволе за извођење радова за реализацију пројеката:1.„Текуће одржавање крова на цркви Св.ап. Петра и Павла“- Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина рачанска,2. „Извођење  радова на малтерисању и кречењу објеката црквено-парохијског дома при храму Рођења Пресвете Богородице У Ђурђеву“- Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина ђурђевачка,3. „Извођење радова на ентеријеру храма-постављање нових керамичких (гранитних) плочица у наосу и нартексу храма“- Православна Епархија Шумадијска-Црквена општина сарановачка. Након разматрања дописа Комисија је, на седници одржаној дана 26.11.2018. године, констатовала су сви подносиоци пријава испунили услове прописане чланом 8. Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у  2018. години расписаном 05.11.2018. године.

Комисија је након разматрања наведених пријава, које испуњавају услове за доделу средстава, применом критеријума утврђених чланом 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 8. Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама расписаном 05.11.2018. године, утврдила предлог расподеле средстава и проследила га Општинском већу на даље разматрање.

Водећи се радом и стручности Комисује, Општинско веће општине Рача донело је одлуку као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

 

Бр: 401-531/2018-II-01                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К

Дана: 07.12.2018. године                                                                                  Општинског већа

Ненад Савковић

_______________________

 

 

Одлуку доставити:

 1. Подносиоцима пријаве на јавни позив;
 2. Председнику општине Рача;
 3. Рачиноводству;
 4. Архиви.