Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 02.11.2018. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), донело је:

 

O Д Л У К У

о додели средстава из буџета општине Рача у 2018. години, за финансирање програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава избор програма и пројеката од јавног интереса невладиних организација и удружења грађана

 

 1. Из буџета општине Рача у 2018. години, за реализацију програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава за доделу средстава избор програма и пројеката од јавног интереса невладиних организација и удружења грађана, и то:

 

 

 1. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке.

 

 1. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на званичној интернет страни општине Рача.

 

  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом  7. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса (Службени гласник општине Рача“, број 15/2015)  предвиђено је да Комисија врши разматрање и даје оцену поднетих  програма, на основу закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма.

Чланом 3. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 7. Јавног конкурсу за доделу средстава за доделу средстава  за  финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018 години  на територији општине Рача из буџета Општине Рача.

Јавни конкурс је објављен дана 08.10.2018. године на званичној интернет страни општине Рача и огласној табли Општинске управе Рача.

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Рача, закључно са 23.10.2018. године.

Комисија је константовала да се на јавни конкурс благовремено пријавило 10 невладиних организација и удружења , и то:

 

 1. Центар за митолошке студије Србије,
 2. Туристички кластер „Срце шумадије“
 3. Друштво пчелара“Карађорђево трмчиште“
 4. „ УРВИС“ Рача,
 5. Кинолошко друштво „Младост“, Рача
 6. Ловачко удружење „Градиште Рача“
 7. Окружна организација савеза слепих и слабовидих Србије“, Крагујевац
 8. Удружење одгајивача голубова, „Вожд“
 9. Удружење бораца „Шумадије ОО Рача“
 10. Општинска организација пензиора „Рача“

 

Неблаговремених пријава није било.

 

 

Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала да је Удружење бораца „Шумадије ОО Рача“ Општинска организација пензиора „Рача“ у складу са чланом 12. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Рача из буџета Општине Рача нису поднели потпуну документацију у складу са Јавни позивом за доделу средстава за  финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018 години, о чему је донела предлог Решења о одбијању пријаве,  а  следећа удружења испуњавају услове за доделу средстава из буџета општине Рача:

 

 1. ЛУ„Градиште“,Рача-
 2. Удружење ратних ветерана, инвалида, породица погинулих -УРВИС
 3. Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“ из Раче
 4. Окружна организација савеза слепих и слабовидих Србије“, Крагујевац
 5. Кинолошко друштво „Младост“, Рача
 6. Удружење одгајивача голубова „Вожд“, Рача, СРБ 608
 7. Центар за митолошке студије Србије“,Рача
 8. Туристички кластер „Срце шумадије“

 

Комисија је након разматрања наведених пријава, које испуњавају услове за доделу средстава, применом критеријума утврђених чланом 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 9. за доделу средстава за  финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018 години утврдила предлог расподеле средстава и проследила га општинском Већу на даље разматрање.

Водећи се радом и стручношћу Комисује, Општинско веће општине Рача донело је одлуку као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

 

Број: 401-455/2018-II-01                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К

Дана: 02.11.2018. године                                                                          Општинског већа

Ненад Савковић

_______________________

 

 

Одлуку доставити:

 1. Подносиоцима пријаве на јавни позив;
 2. Одељење за привреду, пољопривреду будџет и финансије
 3. Службени гласник
 4. Архиви.