РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

 

На основу члана 10.став 1. а у вези са чл.29.став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Дом здравља “Милоје Хаџић- Шуле“, Рача, ул.Виноградска бб, поднеo Општинској управи општине Рача, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – реконструкције и адаптације објекта дома здравља “Милоје Хаџић- Шуле“ у Рачи на кп.бр.144/30 КО Рача, општина Рача, заведен под бројем 501-7/2018-IV-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Општинске управе општине Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 6, као и на службеном сајту Општинске управе Рача и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана, од дана истека рока из става 2. овог обавештења, донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност и заинтересоване органе и организације.

 

Захтев, број: 501-7/2018-IV-03, можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/DomzdravljaRaca.pdf