Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Записника Комисије за планове Општине Рача о извршеној стручној контроли број: 350-22/2019-IV-00, оглашава

 

ЈАВНИ УВИД
У
 НАЦРТE ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
– комерцијалне зоне „Рача поље“ Рача

– дела радне зоне „Запад“ у Рачи

– спорстко-школског комплекса Рача

– специфично/заштићено подручје приридног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу

 

Јавни увид обавиће се у периоду од 18.03.2019. године, закључно са 17.04.2019. године, у просторијама Општинске управе опшштине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Нацрте планова, Одељење за урбанизам, изградњу и локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на Нацрт плана у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру општине Рача или путем ПТТ Србија) упутити Општинској управи опшштине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, закључно са 17.04.2019. године.

Јавна седница Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради општине (сала на спрату), 18.04.2019. године са почетком у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана  у писаном облику, могу образложити  примедбе пред Комисијом за планове општина Рача.

У току јавног увида Нацрт плана биће постављен на сајту општине Рача, www.raca.rs.

 

Нацрт Плана детаљне регулације Комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи можете преузети на следећем линку:  https://we.tl/t-itcqkOwRLn

Нацрт Плана детаљне регулације Дела радне зоне „Запад“ у Рачи можете преузети на следећем линку: https://we.tl/t-7BToiZubXv

Нацрт Плана детаљне регулације Спортско -школског комплекса Рача можете преузети на следећем линку:https://we.tl/t-s94O2wfgBG

Нацрт Плана детаљне регулације Специфично/заштићено подручје приридног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу можете преузети на следећем линку: https://we.tl/t-piMC00kVds