РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

 

На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ОБАВЕШТАВА се јавност и заинтересовани органи и организације, да је на захтев носиоца пројекта “Телеком Србија“ предузеће за телекомуникације а.д., Београд, ул. Таковска бр.2,  Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу Крагујевац, Краља Петра Првог, бр.28-30, Крагујевац, донето решење број: 501-2/2018-IV-03-3, и спровден поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – базне станице мобилне телефоније “КГ –Велико Крчмаре“ –KG98, KGU98, KGO98 у Великим Крчмарима, на локацији кп.бр. 174/3 КО Велико Крчмаре,  општина Рача.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објекта, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца Пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима Пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), узимајући у обзир и  Извештај о испитивању електромагнетног поља и Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “Велико Крчмаре“ –KG98, KGU98, KGO98 Рача, на кп.бр. 174/3 КО Велико Крчмаре, на територији општине Рача, коју је израдило овлашћено правно лице – предузеће “LABING “ д.о.о., Београд, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр.68.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 6, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Општине Рача у року од десет дана од дана обајвљивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа односно од дана пријема решења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Решење 501-2-2018-IV-03-3