РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Комисија за расподелу

и контролу управљања средствима

буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача

 Број: 021-612/2018-III-01

Дана: 08.11.2018.г.

Рача, Карађорђева 48

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О СУКУБУ ИНТЕРЕСА У ПОСТУПКУ

ОДОБРАВАЊА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТСКОГ ФОНДА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА

  

У циљу правилног поступања у поступку одобравања подстицајних средства буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача по расписаним Конкурсима за избор корисника средства буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, неопходно је да се сва лица из редова одборника, чланова Општинског већа и других именованих и постављених лица општине Рача придржавају члана 27.став 4. Закона о агенцији за борбу против корупције (“Сл.гласник РС“, бр.97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука US, 67/2013- одлука US, 112/2013-аутентично понашање и 8/2015- одлука US) који регулише сукоб интереса односно прописује да функционер не сме да користи јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице.

У смислу напред наведеног Закона “сукоб интереса“ је ситуација у којој функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање функцинера у вршењу јавне функције односно службене дужности, на начин који угрожава јавни интерес.“Приватни интерес“ је било каква корист или погодност за функционера или повезано лице.

Ово обавештење објавити на  интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија и ОУ Рача.

Секретар Комисије

___________________________

Славољуб Арсенијевић, дип.правник

    Председник  Комисије

                                                                                              ___________________

                                                    Бојан Милетић