РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за општу управу, друштвене делатности,

 заједничке и инспекцијске послове

Број : 355-28/2018-IV-01-1

Датум : 27.02.2018. године

РАЧА

 

На основу члана 15. Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), Комунални инспектор издаје следећу:

 

Н А Р Е Д Б У

            

НАЛАЖЕ СЕ власницима предузећа, других правних лица, предузетницима,  директорима установа и осталим мештанима насељеног места Рача, да  сходно члану 15.  Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), редовно чисте и уклањају снег и лед са површина које користе, као и са јавних површина које су у непосредној функционалној вези са површином коју користе ( тротоари, паркинг простори, стазе за прилаз објекту и др.), како би се исти могли безбедно и неометано користити.

У случају непоштовања ове Наредбе, примењиваће се казнене одредбе према одговарајућим позитивно-правним прописима.

 

 

                                                                                                КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

                                                                                                                                                                                                            ________________________

                                                                             Данијела Недељковић