Кoнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину

На основу члана 66. став1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/2012 и 12/2010) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 03.03.2017. године, под бројем 020-18/2017-I-01(„Службени гласник СО-Рача“ број  6/2017), дана 13.03.2017.године,

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину

 

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017. годину.

 РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

             Јавним позивом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)говеда са ХБ бројем ради побољшања расног састава говеда на територији општине Рача у циљу повећања производње квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача.

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава.

 

Услови за учешће на конкурсу

 • Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2017.години, и са пребивалиштем и производњом је на територији општине Рача;
 • Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по истом основу и других јавних фондова (Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима)
 • да је одгајивач – подносилац захтева, власник уматичених крава и јуница (Корисник има у власништву најмање једно грло говеда, обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство, за које поседује уверање о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре)), власник животиње која је предмет захтева је носилац пољопривредног газдинства или је власник животиње члан породичног пољопривредног газдинства;
 • У регистру пољопривредних газдинстава подносилац корисник има уредно пријављен сточни фонд говеда (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају)

 Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда је 2.000,00 динара по приполодном грлу са ХБ бројем у периоду од објављивања конкурса (јавног позива) па до утрошка средстава планираних за ове намене, што је 80% до 100 % у зависности од економске вредности вештачког осемењавања, за прво вештачко осемењавање извршено у периоду од 01.11. 2016.г. до 30.10. 2017.г..

 Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017.години (издаје Управа за трезор-експозитура у Рачи),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2017.г.(издаје МУП-ПС Рача)
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине (издаје Управа за трезор), уколико је члан пољопривредног газдинства власник животиње која је предмет захтева прилаже се и извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ са основним подацима и члановима ПГ)
 • фотокопија пасоша за осемењено грло,
 • потврда о програму мера здравствене заштите на газдинству на којима се животиње држе или узгајају
 • доказ да је грло уматичено (да има педигре- ХБ број, за јунице доказ о педигреу-ХБ броју је доказ о педигреу-ХБ броју мајке)
 • картон за вештачко осемењавање (признаница/потврда) о извршеном плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од новембра 2016.године до 30. јуна 2017.године  (први круг подношења захтева)  односно картон за вештачко осемењавање (признаница/потврда) о извршеном плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од  01. јула  2017.године до 30. октобра  2017.године (други круг подношења захтева)
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.
 • фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте подносиоца захтева

После детаљне административне контроле захтева корисника, Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. Коначну одлуку/решење доноси Општинско веће општине Рача.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се одлуком или решењем.

Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

Средства ће се одобравати  корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

Захтевe за регрес за вештачко осемењавање квалитетних говеда, пољопривредна газдинства подносе у два круга и то: за осемењавања извршена у периоду од 01.новембра 2016.г. до 30.јуна 2017.г. захтев се подноси у периоду од објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 15. јула 2017. године, односно за осемењавања извршена у периоду од 01.јула 2017.г. до 30.октобра 2017.г. захтев се подноси од  01.сепетмбра. до 15. новембра 2017. године.

 Један корисник може поднети највише по један захтев у току сваког круга.

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру –Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

 Корисници мере

 –Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава

 Општи услови за учешће на конкурсу

 

 • Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом у 2017.години и са пребивалиштем и производњом је на територији општине Рача;
 • Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по истом основу и других јавних фондова (Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима)
 • Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције

Износи подстицаја:

Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

-Интензитет помоћи односи се само на набавку сертификованог садног материјала односно набавку конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике,  износи 100%  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00 динара. Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

Сектор Пчеларство

-Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: кошнице (комплетне), сатне основе произведене од пчелињег воска и топионици за восак, износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

– Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: центрифуге, износи 60% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

Прихватљиве инвестиције са специфичним критеријумима, потребном документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

Сектор  – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

  Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
 

 

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала
101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

  

Напомена: Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције.

(Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

Специфични  услов:

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.1 су пољопривредна газдинства која планирају заснивање производње воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, кајсије, дуње, малине и купине у пролеће/јесен 2017. године и то за површине катастарске парцеле веће од 0,20 ха (изузетно производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела али морају да се налазе једна поред друге и да чине целину не мању од 0,20 ха). Корисник треба да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама на којима планира подизање засада извршио хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту као и да има уговор са овлашћеним добављчем који је регистрован у складу са законом за производњу садног материјала воћака (који гарантује квалитет садног материјала и који је стручно испратио заснивање производње), да је извршио риголовање (дубока обрада) земљишта са минималном дубином од 0,4 до 0,5 метара за шљиву, вишњу, трешњу, кајсију и дуњу односно 0,25 до 0,30 метара за малину и купину на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади као и да достави доказ да је набавио сертификовани садни материјал и да су саднице здравствено и сортно исправне.Производни засад мора да испуњава услове у погледу густине садње (што ће бити дефинисано конкурсом). Корисник мора да је власник земљишта или да има закључен уговор о закупу земљишта са физичким лицем од најмање 10 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2017.г. а које нису ни под каквим теретом.

Услови у погледу броја посађених садница:

Р.бр. Воћна врста Мин.бр.посађених садница по ха Макс.бр.посађених садница по ха
Шљиве на генеративној подлози 450 800
Вишње  на генеративној подлози 450 650
Облачинске вишње

(са сопственим кореном)

 

800

 

1.200

Трешња на генеративној подлози 330 450
Кајсија са посредником и без посредника  

450

 

800

Дуња 600 1.200
Малина – ремонтантне сорте 2200 8000
Малина – једнородне сорте 4000 14000
Купине 1600 4000

 

Прихватљиви корисници за  инвестицију 101.3.4 су  пољопривредна газдинства која планирају инвестирање у набавку конструкција за пластенике и/или висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике за повртарску производњу као и расадничку производњу и цвећарство.Прихватљиви корисници на крају инвестиције имају површину под пластеницима од најмање 0,01 hа односно на крају инвестиције имају укупну максималну површину под пластеницима до 0,20 hа (располажу са наведеним површинама пољопривредног земљишта у власништву или у закупу земљишта са физичким лицем на период најмање пет година рачунавши од 2017.године). Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку конструкција за пластенике и/или висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике са пратећом документацијом (рачун,отпремница,фискални исечак, гарантни лист и др.).

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

За инвестицију 101.3.1.

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2017.г.(издаје МУП-ПС Рача),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о пољопривредној производњи на територији општине и доказ да су парцеле на којима је подигнут производни засад уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор),
 • уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 10 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2017.г. (само ако је подносилац захтева вишегодишњи засад подигао на земљишту које је узео у закуп),
 • копија плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000 не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је подигнут производни засад са подацима о власништву, теретима и ограничењима, не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • анализа земљишта за одговарајуће парцеле на којима је заснован производни засад са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, извршена пре подизања засада не старија од 3 године,
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу за куповину садница воћа плаћених у првом и другом кварталу у току текуће календарске године за пролећну садњу односно у четвртом кварталу за јесењу садњу на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова,
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • декларација о квалитету садног материјала пољопривредног биља (која прати рачун односно отпремницу),
 • доказ о здравственој исправности садница (уверење о здравственом стању),
 • сертификат о производњи садног материјала,
 • оверена изјава подносиоца захтева да је извршио припрему земљишта,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,
 • Уговор подносиоца захтева са добављачем садног материјала који гарантује квалитет садног материјала и који је адекватно испратио заснивање вишегодишњег засада
 • Доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (решење надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља за делатност производње односно делатност промета садног материјала воћака, винове лозе и хмеља) ,
 • Доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката (решење надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката за делатност производње односно делатност промета/складиштење садног материјала воћа и винове лозе односно увоз садног материјала воћа и винове лозе),
 • Доказ да је добављач у 2016.години имао пословни приход од најмање 80.000.000,00 динара,
 • и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца захтева.

За инвестицију 101.3.4.

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2017.г.(издаје МУП-ПС Рача),
 • Уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 5 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2017.г. (само ако је подносилац захтева пластеничку производњу засновао на земљишту које је узео у закуп),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о пољопривредној производњи на територији општине и доказ да су парцеле на којима је планирана/реализована пластеничка производња уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор),
 • извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је планирана/реализована пластеничка производња са подацима о власништву, теретима и ограничењима,  не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу са спецификацијом предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова,
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке
 • и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца захтева.

 Напомена: Документа која се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 – За инвестицију 101.3.1.- Набавка сертификованих садница воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, дуње, малине и купине

 • За инвестицију 101.3.4 – Набавка конструкција за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне) и/или набавка вишегодишњих вишеслојних фолија за покривање пластеника.

 Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине несертификованих садница воћа, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Обавезе корисника подстицајних средстава су да   (у зависности од врсте инвестиције):

 • наменски користе и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева, осигурава засаде у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања осигурања биће дефинисана уговором у зависности од воћне врсте) као и да спроводи агротехничке мере ( неге, одржавања и заштите производног засада);
 • наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење пластенике у року од 3 године уз обавезу осигурања за наведени период, обезбеде адекватан довод воде за катастарске парцеле на којима се постављају  пластеници;
 • Корисник је у обавези да у складу са Правилником о упису регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, на парцелама на којима је подигнут производни засад воћа односно организована пластеничка производња изврши промену биљне културе у 2018.години;
 • Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места.

Сектор Пчеларство

 

 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције
Сектор Пчеларство

 

                          101.5.2.  

Набавка опреме за пчеларство

 

 

 

Специфични  услов:

Прихватљиви корисници за инвестицију су пољопривредна газдинства која имају регистроване пчелињак/е са минимално 5 и максимално 200 кошница, на почетку инвестиције односно са најмање 10 кошница на крају инвестиције.Прихватљиви корисници за остале инвестиције у сектору пчеларства (сатне основе произведене од пчелињег воска, топионици за восак и центифуге) су пољоприврдна газдинства која имају регистроване пчелињак/е и поседују нјамање 20 односно максимално 200 кошница пчела.

Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку опреме за пчеларство са пратећом документацијом (рачун,отпремница,фискални исечак, гарантни лист и др.).

(Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2017.г.(издаје МУП-ПС Рача)
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду уколико има регистрована пчелиња друштва и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине и извод из регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ)
 • Потврда о регистарцији пчелињака и стајалишта са укупним бројем регистрованих кошница у 2017.години-закључно са даном подношења захтева (издаје надлежна ветеринарска станица)
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу са спецификацијом предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке
 • и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца захтева.

Напомена: Документа која се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Прихватљиви трошкови су трошкови набавке опреме за пчеларство и то: трошкови набавке комплетних кошница, сатних основа произведених од пчелињег воска, топионика за восак и центрифуга (врцаљки) за мед.

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине половне опреме, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Обавезе корисника подстицајних средстава су да:

 • Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције
 • Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места
 • Код инвестиције-набавке кошница корисник је обавезан да изврши регистрацију пчелињих друштава код надлежне ветеринарске станице у пролеће 2017., односно 2018.године, у зависности од периода набавке коплетних кошница.

Средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

Рок за подношење захтева за сектор:  Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестицију 101.3.1. је за:

– пролећну садњу од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 30.априла 2017.године

 –  за јесењу садњу од 01.новембра 2017.г. закључно са 15.12.2017.године.

 Рок за подношење захтева за сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестицију 101.3.4. је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 30.октобра 2017.године.

 Рок за подношење захтева за сектор:Пчеларство, за инвестицију 101.5.2.-набавка опреме за пчеларство је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 30.октобра 2017.године.

 Једно пољопровредно газдинство, односно Корисник, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку имовину пољопривредних газдинстава само по једном основу/сектору и то само за једну шифру инвестиције.

Одобрени подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, која ће спроводити детаљне административне и стручне провере ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време, да ли има све конкурсом предвиђене прилоге и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.

Прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника од стране Стручне комисије за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава Буџетског фонада за пољопривреду и рурални развој општине Рача.

Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, а коначну Одлуку општинско веће општине Рача. Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се  одлуком, решењем или уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица).

Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.

У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране надлежних Комисија Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са наведеном проценом одобриће се износ подстицаја..

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду у рурални развој општине Рача задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

 Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених апропријација.

ИНФОРМАЦИЈЕ

 Конкурс се објављује у „Службеном гласнику“ Скупштине општине Рача и у скраћеној верзији унедељном листу “Крагујевачке новине“ а потпуни текст конкурса биће објављен на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Одсеку за пољопривреду Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. са назнаком:

на предњој страни ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.г.-шифра инвестиције ________ (уписати шифру) на задњој страни : име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.

Поднета документација по овом конкурсу не врећа се подносиоцима захтева.

Захтеви које се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-200/2017-II-01

Датум: 13.03.2017. године

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

НЕНАД САВКОВИЋ

 

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2017.- први круг

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава-сектор пчеларство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава-сектор воће

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава- набавка пластеника

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештчко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2017.-други круг

Изјава корисника саставни део захтева 2017 (1)

Изјава корисника саставни део захтева 2017 (1)-ВО

Изјава припрема земљишта воће 2017