Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Извештаја Комисије за планове Општине Рача о извршеној стручној контроли број: 350-171/2017-I-04, оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за кп.бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све КО Адровац, кп.бр. 1399 и 1400 КО Бошњане, кп.бр. 3508 и 3455/1 (део) КО Вишевац уз ДП I Б реда бр. 27 у насељу Адровац

Јавни увид обавиће се у периоду од 31.10.2017. године, закључно са 29.11.2017. године, у просторијама Општинске управе опшштине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, радним данима од 10,00 до 14,00 сати.
Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Нацрт плана, Одсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ.
Примедбе на Нацрт плана у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру општине Рача или путем ПТТ Србија) упутити Општинској управи опшштине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, закључно са 29.11.2017. године.
Јавна седница Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради општине (сала на спрату), 01.12.2017. године са почетком у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове општина Рача.
У току јавног увида Нацрт плана биће постављен на сајту општине Рача, www.raca.rs.

Текст ПДР „NOAH HAUSE“-нацрт-јавни увид

1. Kaтастарско-топографски план са границом обухвата плана

2. Плана намене са правилима грађења

3. План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем и елементима за обележавање

4. План парцелације јавних површина

5. Скупни план комуналне инфраструктуре