На основу члана 44. Став 1. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глсник РС“ број 129/07 и 83/2014 – др. Закон) члана 63. Став 1. Тачка 8. Статута општине Рача (Службени гласник општине Рача“, број 6/08, 2/10, 12/2010) на основу Уговора број 2015/371-452 са Делегацијом Европске уније о спровођењу пројекта „ Сервиси помоћи и подршке за старије“, председник општине Рача, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ОСОБА КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СЕРВИСИ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ЗА СТАРИЈЕ“

 

 

 

Основна документа:

 

-фотокопија личне карте

-радна биографија (CV)

-уверење/потврда о незапослености која се узима у Националној служби за запошљавање-         испостава Рача

– оверена изјава о кућној заједници (образац изјаве о кућној заједници се преузима на писарници Општинске управе)

 

Додатна документа:

 

 

        

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

           Рок за подношење пријава је од 16.03.2016. године до 24.03.2016. године. Пријаву кандидати ће подносити лично преко писарнице Општинске управе ( ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача) у затвореној коверти са назнаком на коверти „ Јавни позив за избор геронто домаћица за потребе пројекта “Сервиси помоћи и подршке за старије“ „

 

 

Дана 24.03.2016. године пријављене кандидаткиње ће бити позване на интервју и тестирање које ће се обавити дана 25.03.2016. године. Након извршеног тестирања и интервјуисања кандидаткиња , дана 25.03.2016. године Комисија ће објавити привремену ранг листу.

Рок за подношење приговора на привремену ранг листу је у периоду од 25.03.2016. године до 29.03.2016. године, о пристиглим приговорима ће одлучивати Комисија за избор геронто – домаћица

 

Дана 30.03.2016. године Комисија ће расправљати по пристиглим приговорима, и донети коначну ранг листу.

 

 

Број:_________________

Датум:16.03.2016. године

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Стевановић

 

ЈАВНИ ПОЗИВ