На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 и 38/15), члана 11. став1. Тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министраза рад, запошљавање, борачка и социјална питања број401-00-00367/2017-24 од29.03.2017.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рача за 2017. годину (усвојеним Одлуком бр. 020-154/2015-I-01од 20.12.2016.године) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017. годинуброј 0202-101-1/2017  од 03. 05. 2017. године,

 

Национална служба за запошљавање -Филијала Крагујевац и

 Општина Рача

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕУ 2017. ГОДИНИ

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали периодпотребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

  1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:

  1. приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите,

в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;

и испуњава следеће услове:

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се у два примерка Национaлној служби филијали Крагујевац,  непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној службифилијале Крагујевац  или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У циљу провере испуњености услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА
Бр. Критеријуми Бодови
1. Кадровски капацитети Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

25
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

20
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

10
2. Дужина обављања делатности Пословање од 5 и више година 25
Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5
3. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 25
51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 20
31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 15
11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10
До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 5
Није било запослених по завршетку програма стручне праксе 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје  

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2013. до 2017. године.

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума„Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

 Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси директор филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник општине Рача уз предходну сагласност Локалног савета за запошљавање општине Рачана основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана завршетка јавног позива.

Директор филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник општине Рачазадржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом финансијским средствима.

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма стручна пракса, односно закључивање Уговора о спровођењу програма стручна праксакојим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке.

У циљу закључивања уговорао спровођењу програма, послодавац је у обавези да Националној службидостави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем.

Национална службафилијале Крагујевац,председник општине Рачаи послодавац ће на основу достављене документације закључити Уговор о спровођењу програма стручна пракса којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

 VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу седобити у Филијали Крагујевац Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту www.raca.rs

Последњи рок за пријем пријава за учешће по јавном позиву је 31. јул 2017. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

Захтев за учешће у програму стручна пракса