Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Рача

Председник општине Рача

Број: 021-315/2017-III-01

Датум: .03.05. 2017. године

 ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријављивање за колективну посету пољопривредника на међународни пољопривредни сајам у Новом Саду дана 14.05.2017.године

Председник општине Рача, расписује позив којим обавештава:

– физичка лица-нисиоце и чланове комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

– предузетнике и правна лица- нисиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

да  се пријаве за колективну посету на међународни пољопривредни сајам у Новом Саду у организацији општине Рача дана 14.05.2017.године.

Рок за пријављивање је до дана 12.05.2017.г..

Јединица локалне самоуправе –општина Рача, у висини од 100% сноси трошкове превоза на сајам и колективних улазница (са ПДВ-ом)  за пријављене пољопривреднике који испуњавају услове.

Потребна документација:

Пријављивање се врши сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Одсека за пољопривреду, Општинске управе Општине Рача, у Рачи, улица Карађорђева број 48,  канцеларија бр.6.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је помоћник Председника општине Рача, Бранко Радосављевић, конт.тел. телефон: 069/80-84-092.

Овај јавни позив објавити на интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија и Општинске управе Рача.

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К

О П Ш Т И Н Е   Р А Ч А

____________________

    Ненад Савковић