На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Решења Скупштине општине Рача, број: 020-20/2014-I-02 од 03.06.2014. године, Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Рача за 2016. годину.

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Рача за 2016. годину Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину (у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину.

II Потребна документација:

  1. Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом.
  1. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  1. Препис листа непокретности (ако је успостављен нови операт), односно препис поседовног листа (ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старији од шест месеци) и
  1. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у овереним копијама које морају бити јасно видљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, улица Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6..

III  Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 30. октобар 2015. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

IV Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2016. годину“ за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину, на адресу: Служба за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, улица Карађорђева, бр.48, 34210 Рача. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

V Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана Прокић, телефон: 034 751-796, email: dragana.prokic@www.raca.rs, или лично у просторијама Службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, улица Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6..

VI  Овај јавни позив објавити у „Службеном гласнику СО Рача“ и огласним таблама месних канцеларија и Oпштинске управе Рача.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 320- 54 /2015-IV-03-1

Дана: 17.07. 2015. године

Р А Ч А

 Председник Комисије

Слободан Јовашевић

ОБРАЗАЦ ЗА ЗАХТЕВ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2016. ГОДИНУ