Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Рача

Председник општине Рача

Број: 320-52/2017-III-01

Датум: 16.06. 2017. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017) и чланом 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији општине Рача („Службени гласник СО Рача“ број 13/2017),  Председник општине Рача, расписује јавни позив којим обавештава:

да доставе потребну документацију Комисији за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2018.годину ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2018. годину, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Одсека за пољопривреду, Општинске управе општине Рача, у Рачи, Улица Карађорђева, бр.48, канцеларија бр.6 или са сајта www.raca.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2018. годину ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Рача или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта територији општине Рача за 2018. годину, на адресу: Одсек за пољопривреду Општинске управе општине Рача, у Рачи, ул.Карађорђева, бр. 48. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана Прокић телефон: 034/751-175, email:dragana.prokic@www.raca.rs или лично у просторијама Одсека за пољопривреду, Општинске управе Општине Рача, у Рачи, Улица Карађорђева, бр.48, канцеларија 6.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу Општине Рача “Службеном гласнику СО  Рача”, интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија.

 

  П Р Е Д С Е Д Н И К

О П Ш Т И Н Е   Р А Ч А

____________________

       Ненад Савковић

Захтев без накнаде Рача 2018-1