На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глсник РС“ број 129/07 и 83/2014 – др. Закон) члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Рача (Службени гласник општине Рача“, број 6/08, 2/10, 12/2010) и Уговора број: 021-186/16-III-01 и 401-01-46/2/2016-04 са Министарством омладине и спорта Републике Србије о реализацији пројекта “Самозапошљавање младих кроз пчеларство“, председник општине Рача, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА МЛАДЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ЕДУКАЦИЈИ О ТЕХНИЦИ БАВЉЕЊА ПЧЕЛАРСТВОМ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА„САМОЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ КРОЗ ПЧЕЛАРСТВО“

 

Позивају се све заинтересоване  особе od 18 до 30 година  са пребивалиштем на територији општине Рача, да поднесу потребну документацију ради  учешћа на обуци у области пчеларства која је предвиђена у оквиру пројекта „Самозапошљавање младих кроз пчеларство“,  који реализује општина Рача, а заједнички финансирају Министарство омладине и спорта и општине Рача.  На територији општине Рача ће бити одабрано 30 особa  које ће похађати обуку у области пчеларства и учествовати у реализацији активности предвиђених пројектом, који се реализује на територији општине Рача у периоду од  01.06.2016. године до 31.12.2016. године.

 

Списак потребне документације приликом пријаве је следећи:                                                                     

-фотокопија личне карте

– попуњена пријава за учешће на обуци

-уверење/потврда о незапослености која се узима у Националној служби за запошљавање- испостава Рача, уколико је лице незапослено.

 

Образац пријаве можете преузети на званичном сајту општине Рача , као и на писарници Општинске управе Рача (ул. Карађорђева бр.48, 34 210 Рача).

 

Пријаву кандидати ће подносити лично преко писарнице Општинске управе-Комисији за припрему јавног позива и одабир полазника обуке у области пчеларства ( ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача) у затвореној коверти са назнаком на коверти „Пријава на јавни позив за младе да се пријаве за учешће у едукацији о техници бављења пчеларством у оквиру пројекта “Самозапошљавање младих кроз пчеларство„.

Рок за подношење пријава је од 24. 06.2016. године до 29.06.2016. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Дана 30.06.2016. године Комисија ће извршити оцењивање пријављених кандидата и објавити списак особа које ће похађати обуку и учествовати у реализацији активности предвиђених пројектом на званичном сајту општине Рача, као и на друштвеним мрежама.

Све додатне информације у вези јавног позива можете добити на телефон: 065/275-23-74, контакт особа је Владимир Спасић.

 

Број: _______/2016-III-01

Датум:__.06.2016. године

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                    

_______Ненад Савковић___________________________

                                                                                                                  

Образац за пријављивање можете преузети овде:
Образац за пријављивање