Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој

у складу са чл. 60.- 63a. Закона о планирању и изградњи (“„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, број 32/19)

о г л а ш а в а

J А В Н И  П О З И В

за

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ, дела к.п.бр.3338/1 КО Ђурђево, општина Рача ЗА ПРЕНАМЕНУ И АДАПТАЦИЈУ ПОДЗЕМНОГ ОБЈЕКТА У ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ, ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ЧУВАРСКЕ КУЋИЦЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта одржаће се од 06. – 12. маја 2024. године, у трајању од 7 дана у згради ОУ Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, канцеларија број 7, ул. Карађорђева бр. 48, Рача, као и на интернет страници Општине Рача (http://www.raca.rs ).

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је ОПШТИНА РАЧА-Месна заједница Ђурђево, Карађорђева 48, 34210 Рача.

Обрађивач урбанистичког пројекта је Агенција „ТАРАНОВСКИ“ из Параћина.

За давање обавештења о јавној презентацији овлашћена је Ивана Богдановић, дипл. грађ. инж., Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, ул. Карађорђева бр. 48, Рача.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта путем mail-a ivanaкbogdanovic@gmail.com.

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради ОУ Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, канцеларија број 7, ул. Карађорђева бр. 48, Рача, сваког радног дана од 11 до 14 часова и на интернет страници Општине Рача (http://www.raca.rs ), као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача, у току трајања јавне презентације, закључно са 12. мајем 2024. године.