Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години

На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општина Рача за 2016. годину (усвојеним Одлуком 0202-136/2015-I-01 oд 25.12.2015. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2016 годину број 0202-101-1/2016 од 13.05.2016. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

и

ОПШТИНА РАЧA

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

 

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац (у даљем тексту: Национална служба).

 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су:

 • млади до 30 година
 • старији од 50 година
 • незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по основу вишка
 • припадници ромске националности
 • особе са инвалидитетом и
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи.

 

Висина субвенције је и износи:

 

 • 000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

не могу остварити:

 • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава;
 • послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог);
 • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део јавног позива.

 

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

 

 

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Услови

Право  на  доделу  субвенције  за  запошљавање  незапослених  лица  из  категорије  теже

запошљивих послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 • запошљава незапослене са евиденције Националне службе, из напред наведених категорија, на неодређено време, са пуним радним временом;
 • поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 • регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако

лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
 • испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, односно општини, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

 

Документација за подношење захтева:

 • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

 

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је

поднет захтев;

 • извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи подношењу захтева;

 

 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

 

 • уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива, потребно је доставити одговарајући доказ.

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

 

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Филијали Крагујевац Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Крагујевац Национaлне службе, или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

 

 

 

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси директор Филијале Kрагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник Општине Рача уз предходну сагласност локалног савета општине, на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења захтева.

 

 

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

 

 

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом

 

Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми:

 

 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Критеријуми Број бодова
 

1. Врста делатности послодавца

Производња, производно занатство,здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале услужнеделатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале услуге 5
Остало 0
2. Дужина обављања делатности Једна година и више 10
До једне године 5
 

 

 

 

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места

 

Проценат запослених лица*

Више од 51% запослених лица 15
Запослено до 50% лица 10
Није било запослених 0
Послодавац који није раније користио средства Националне службе** 20
4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених из месеца у месец 15
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60

 

 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, које је организовала  и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе.

 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба). Наведени подаци провераваће се у информационом систему Националне службе.

 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца.

 

Доносилац одлуке задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.

 

Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

 

 

 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе, председник Општине Рача и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

 

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.

 

Документација за закључивање уговора:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде о извршеној пријави на

обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;

 • доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, односно доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице које се запошљава корисник

новчане социјалне помоћи;

 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:

 

1.        За предузетника:

 

 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 000.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

 

 

2.        ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 000.001,00 динара и више -гаранција банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

 

 

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

 • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 • обавља делатност у периоду реализације  уговорне обавезе на територији  општине истог степена развијености као и општина на којој је остварио право на субвенцију;
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
 • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као и све додатне информације могу се добити у Филијали Крагујевац Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту www.raca.rs. Последњи рок за пријем пријава за учешће по јавном позиву је 01.09.2016 .године.

Делатности које се не субвенционишу теже запошљиви

Захтев са бизнис планом за 2016 годину теже запошљиви Рача