На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општина Рача за 2016. годину (усвојеним Одлуком 0202-136/2015-I-01 oд 25.12.2015. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2016 годину број 0202-101-1/2016 од 13.05.2016. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

и

ОПШТИНА РАЧA

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

 

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац (у даљем тексту: Национална служба).

 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су:

 

Висина субвенције је и износи:

 

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

не могу остварити:

 

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

 

 

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Услови

Право  на  доделу  субвенције  за  запошљавање  незапослених  лица  из  категорије  теже

запошљивих послодавац може остварити под условом да:

лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

 

Документација за подношење захтева:

 

поднет захтев;

 

 

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

 

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Филијали Крагујевац Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Крагујевац Национaлне службе, или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

 

 

 

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси директор Филијале Kрагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник Општине Рача уз предходну сагласност локалног савета општине, на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења захтева.

 

 

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

 

 

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом

 

Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми:

 

 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Критеријуми Број бодова
 

1. Врста делатности послодавца

Производња, производно занатство,здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале услужнеделатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале услуге 5
Остало 0
2. Дужина обављања делатности Једна година и више 10
До једне године 5
 

 

 

 

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места

 

Проценат запослених лица*

Више од 51% запослених лица 15
Запослено до 50% лица 10
Није било запослених 0
Послодавац који није раније користио средства Националне службе** 20
4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених из месеца у месец 15
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60

 

 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, које је организовала  и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе.

 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба). Наведени подаци провераваће се у информационом систему Националне службе.

 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца.

 

Доносилац одлуке задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.

 

Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

 

 

 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе, председник Општине Рача и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

 

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.

 

Документација за закључивање уговора:

обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;

новчане социјалне помоћи;

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:

 

1.        За предузетника:

 

 

 

2.        ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

 

 

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као и све додатне информације могу се добити у Филијали Крагујевац Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту www.raca.rs. Последњи рок за пријем пријава за учешће по јавном позиву је 01.09.2016 .године.

Делатности које се не субвенционишу теже запошљиви

Захтев са бизнис планом за 2016 годину теже запошљиви Рача