На основу Одлуке о буџету општине Рача за 2016.годину ( Службени гласник општине Рача број 25/2015), Програма развоја спорта општине Рача 2015-2018  ( Службени гласник општине Рача број 26/2015) и члана 2 став 2. и члана 4. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 15/2015 и 19/2015), Општинско веће општине Рача 21.01.2016. године расписује:

Ј А В Н И    П О З И В

за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину,

за финансирање програма у области спорта
1.       Расписује се Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину за финансирање програма у области спорта.

2.       Средства за реализацију овог Јавног позива обезбеђена су Одлуком о буџета општине Рача за 2016.годину  у износу од  5.500.000,00 динара.
 
3.       Право учешћа у оквиру овог јавног позива имају спортске организације, спортска друштва, удружења, чије активности су од значаја за задовољавање потреба грађана у области спорта, чије седиште је на територији општине Рача. Спортске организације, спортска друштва, удружења која конкуришу по овом позиву могу поднети само једну пријаву.
 

  1. Учесници на јавном позиву уз пријаву подносе Програм који садржи:
  1. Право на доделу буџетских средстава општине Рача за 2016. годину имају учесници по јавном позиву који испуњавају следеће услове:

 

Доказе о испуњености наведених услова учесници на јавном позиву достављају уз пријаву и Програм, у оригиналу или овереној фотокопији.

  1. При вредновању програма учесника на јавном позиву примењиваће се следећи критеријуми, а на основу Програма развоја спорта општине Рача 2015-2018:

 

I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

  1. Реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
  2. Отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
  3. Учешће на Међународним турнирима;
  4. Мерљивост односа резултата и уложених средстава;

II ранг такмичења

III остварени резултати у предходној години

IV традиција

V  масовност

VI минималан број спортиста у једном клубу је 50% са територије општине Рача;

 
7.       Пријава на јавни позив подноси се Општинској управи општине Рача – Комисији за стручну процену и избор програма спортских организација, адреса: улица Карађорђева број 48, 34 210 Рача са назнаком „Пријава на јавни позив за област спорта“, на обрасцу пријаве, која је саставни део јавног позива. Пријаве се предају лично на писарници Општинске управе или путем поште, у три примерка, и у електронској форми ако је пријава обрађена компјутерски. Образац пријаве се може преузети са званичне интернет презентације општине Рача (www.raca.rs) или на писарници Општинске управе општине Рача. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници општоне Рача.

  1. Неблаговремене, непотпуне пријаве на јавни позив, пријаве које нису на прописаном обрасцу,  пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на јавном позиву који су у предходној години остварили буџетска средства, а нису поднели извештај о реализацији програма, Комисија неће разматрати.
  1. Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих програма, на основу закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма и доделу буџетских средстава у року од 8 дана након истека рока за подношење пријаве по јавном позиву.

Након достављања предлога Комисије Општинско веће доноси одлуку о одобравању буџетских средстава, коју објављује на званичном сајту општине, „Службеном Гласнику општине Рача“ и доставља подносиоцима пријава. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели средстава може на одлуку о одобравању поднети приговор Општинском већу у року од 3 дана од дана пријема акта. Општинско веће одлучује о поднетом приговору у року од 15 дана од пријема приговора и уколико је приговор основан може изменити ранију одлуку.

Све додатне информације у вези јавног позива можете добити на телефон: 069/ 80 84 070, контакт особа је  Анкица Станојевић.

  1. Јавни позив  објавити  на званичној интернет страни општине Рача и oгласној табли Општинске управе општине Рача.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 401-13/2016-II-01                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Датум: 21. 01. 2016. Године                                                                           Драган Стевановић

Доставити:

-Председнику комисије Анкици Станојевић;

-Архиви.

ПРИЈАВА И ПРОГРАМ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЛА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2016. ГОДИНИ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:

ПРИЈАВА-И-ПРОГРАМ