На основу Одлуке о првом ребалансу буџета општине Рача за 2015.годину ( Службени гласник општине Рача број 14/2015) и члана 2 став 2. и члана 4. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 15/2015), Општинско веће општине Рача 12.08.2015. године расписује:

Д Р У Г И Ј А В Н И П О З И В
за доделу средстава из буџета општине Рача за 2015. годину,
за финансирање програма у области спорта

1. Расписује се Други Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 2015. годину за финансирање програма у области спорта.

2. Средства за реализацију овог Јавног позива обезбеђена су Одлуком о првом ребалансу буџета општине Рача за 2015.годину , на позицији 68 економска класификација 481 у износу од 2.500.000,00 динара.

3. Право учешћа у оквиру овог јавног позива имају спортске организације, спортска друштва, удружења, чије активности су од значаја за задовољавање потреба грађана у области спорта, чије седиште је на територији општине Рача. Спортске организације, спортска друштва, удружења која конкуришу по овом позиву могу поднети само једну пријаву.

4. Учесници на јавном позиву уз пријаву подносе Програм који садржи:
– основне податке о учеснику на јавни позив(назив, седиште, матични број, порески идентификациони број);
– област спортске делатности;
– значај програма , место, време, начин реализације, очекиване резултате и циљ програма;
– финансијски план програма (са спецификацијом износа сопствених средстава, средстава донатора, других извора и очекиваних средстава из Буџета општине за реализацију програма)
– податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава
– друге податке релевантне за реализацију програма.

5. Право на доделу буџетских средстава општине Рача за 2015. годину имају учесници по јавном позиву који испуњавају следеће услове:
 Да су регистровани у складу са законом;
• Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре. Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија, са датумом овере фотокопије после објављивања јавног позива у дневном листу.
 Да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
 Да имају седиште на територији општине Рача;
 Да обављају спортске активности и остваривањем Програма доприносе остваривању развоја спорта на територији општине;
• Наведени доказ се доставља у виду потврде надлежног савеза, издате после објављивања јавног позива у дневном листу.
 Да је Програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
• Наведени доказ се доставља у виду потврде надлежног савеза, издате после објављивања јавног позива у дневном листу.
 Да испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање делатносати које су у вези са програмом;
• Наведени доказ се доставља у виду потврде надлежног савеза, издате после објављивања јавног позива у дневном листу.
 Да су доставили извештај о успешној реализацији активности, укључујући доказе о наменском коришћењу средстава буџета општине из претходне године;
 Да немају блокаду пословног рачуна;
• Доказ: Потврда Народне банке Србије. Наведени доказ мора бити издат после објављивања јавног позива у дневном листу.

Доказе о испуњености наведених услова учесници на јавном позиву достављају уз пријаву и Програм, у оригиналу или овереној фотокопији.

6. При вредновању програма учесника на јавном позиву примењиваће се следећи критеријуми:

I квалитет понуђеног програма
Квалитет понуђеног програма мора да садржи:
1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
3. учешће на Међународним турнирима;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;

II ранг такмичења
III остварени резултати у предходној години
IV традиција
V масовност
VI минималан број спортиста у једном клубу је 50% са територије општине Рача;
VIа При вредновању програма по овом Јавном позиву предност ће имати оне спортске организације које испуњавају услове прописане Правилником , а промениле су степен такмичења за ранг више, спортске организације које нису користиле средства за ту буџетску годину и новоосноване спортске организације.

7. Пријава на јавни позив подноси се Општинској управи општине Рача – Комисији за стручну процену и избор програма спортских организација, адреса: улица Карађорђева број 48, 34 210 Рача са назнаком „Пријава на јавни позив за област спорта“, на обрасцу пријаве, која је саставни део јавног позива. Пријаве се предају лично на писарници Општинске управе или путем поште, у три примерка, и у електронској форми ако је пријава обрађена компјутерски. Образац пријаве се може преузети са званичне интернет презентације општине Рача (www.raca.rs) или на писарници Општинске управе општине Рача. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу.

8. Наведену документацију подносилац пријаве подноси само приликом конкурисања по првом јавном позиву у току буџетске године. Уколико је у међувремену дошло до неких промена код подносиоца пријаве по јавном позиву, исти је дужан да промене приложи уз следећи јавни позив на који конкурише. Уз сваки следећи јавни позив током буџетске године на који конкурише подносилац пријаве је дужан да од Oпштинске управе, одељења надлежног за финансије прибави и достави потврду да ли је добијена средстава по претходном јавном позиву до тренутка расписивања новог јавног позива наменски утрошио у складу са програмом/пројектом за који је конкурисао.

9. Неблаговремене, непотпуне пријаве на јавни позив, пријаве које нису на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на јавном позиву који су у предходној години остварили буџетска средства, а нису поднели извештај о реализацији програма, Комисија неће разматрати.

10. Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих програма, на основу закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма и доделу буџетских средстава у року од 8 дана након истека рока за подношење пријаве по јавном позиву.

Након достављања предлога Комисије Општинско веће доноси одлуку о одобравању буџетских средстава, коју објављује на званичном сајту општине, „Службеном Гласнику општине Рача“ и доставља подносиоцима пријава. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели средстава може на одлуку о одобравању поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема акта. Општинско веће одлучује о поднетом приговору у року од 15 дана од пријема приговора и уколико је приговор основан може изменити ранију одлуку.

Све додатне информације у вези јавног позива можете добити на телефон: 069 808 4070, контакт особа је Анкица Станојевић.

11.Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине Рача, oгласној табли Општинске управе општине Рача и у једном дневном листу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-284/2015-II-01
Датум: 12. 08. 2015. Године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Стевановић

ПРИЈАВА И ПРОГРАМ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЛА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2015. ГОДИНИ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:
ПРИЈАВА И ПРОГРАМ