Jавни позив – геронто

На основу члана 44. Став 1. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глсник РС“ број 129/07 и 83/2014 – др. Закон) члана 63. Став 1. Тачка 8. Статута општине Рача (Службени гласник општине Рача“, број 6/08, 2/10, 12/2010) на основу Уговора број 2015/371-452 са Делегацијом Европске уније о спровођењу пројекта „ Сервиси помоћи и подршке за старије“, председник општине Рача, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ОСОБА КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СЕРВИСИ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ЗА СТАРИЈЕ“

  • Позивају се заинтересоване  особе које су незапослене  са пребивалиштем на територији општине Рача, да поднесу  потребну документацију ради ангажовања на пословима  геронто-домаћице у оквиру Пројекта „Сервиси помоћи и подршке за старије“.  На територији општине Рача ће бити ангажованo  5 особa  за обављање послова геронто-домаћице у периоду од  04.2016. године  до 20.06.2017. године. Списак потребне документације приликом пријаве је следећи:

Основна документа:

-фотокопија личне карте

-радна биографија (CV)

-уверење/потврда о незапослености која се узима у Националној служби за запошљавање-         испостава Рача

– оверена изјава о кућној заједници (образац изјаве о кућној заједници се преузима на писарници Општинске управе)

Додатна документа: 

  • Уверење из Центра за социјални рад да је кандидат  самохрани родитељ
  • За пунолетне чланове домаћинства који су запослени  – потврда о висини примања за претходна 3 месеца / уверења о незапослености са Националне службе за запошљавање- за незапослене
  • Потврда Центра за Социјални рад да је породица корисник социјалне новчане помоћи
  • Доказ о инвалидности члана породице ( потврда из Центра за социјални рад или потврда фонда ПИО за пензионере)      

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

           Рок за подношење пријава је од 23.03.2016. године до 28.03.2016. године. Пријаву кандидати ће подносити лично преко писарнице Општинске управе ( ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача) у затвореној коверти са назнаком на коверти „ Јавни позив за избор геронто домаћица за потребе пројекта “Сервиси помоћи и подршке за старије“

Дана 28.03.2016. године пријављени кандидати ће бити позвани на интервју и тестирање које ће се обавити дана 29.03.2016. године. Након извршеног тестирања и интервјуисања кандидата , дана 29.03.2016. године Комисија ће објавити привремену ранг листу.

Рок за подношење приговора на привремену ранг листу је у периоду од 29.03.2016. године до 31.03.2016. године, о пристиглим приговорима ће одлучивати Комисија за избор геронто – домаћица

Дана 31.03.2016. године Комисија ће расправљати по пристиглим приговорима, и донети коначну ранг листу.

scan0022

 

 

Број: 021-70/2016-III-01

 Датум:23.03.2016. године

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                                                                        Драган Стевановић