На основу члана 44. Став 1. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глсник РС“ број 129/07 и 83/2014 – др. Закон) члана 63. Став 1. Тачка 8. Статута општине Рача (Службени гласник општине Рача“, број 6/08, 2/10, 12/2010) на основу Уговора број 2015/371-452 са Делегацијом Европске уније о спровођењу пројекта „ Сервиси помоћи и подршке за старије“, председник општине Рача, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ОСОБА КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СЕРВИСИ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ЗА СТАРИЈЕ“

Основна документа:

-фотокопија личне карте

-радна биографија (CV)

-уверење/потврда о незапослености која се узима у Националној служби за запошљавање-         испостава Рача

– оверена изјава о кућној заједници (образац изјаве о кућној заједници се преузима на писарници Општинске управе)

Додатна документа: 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

           Рок за подношење пријава је од 23.03.2016. године до 28.03.2016. године. Пријаву кандидати ће подносити лично преко писарнице Општинске управе ( ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача) у затвореној коверти са назнаком на коверти „ Јавни позив за избор геронто домаћица за потребе пројекта “Сервиси помоћи и подршке за старије“

Дана 28.03.2016. године пријављени кандидати ће бити позвани на интервју и тестирање које ће се обавити дана 29.03.2016. године. Након извршеног тестирања и интервјуисања кандидата , дана 29.03.2016. године Комисија ће објавити привремену ранг листу.

Рок за подношење приговора на привремену ранг листу је у периоду од 29.03.2016. године до 31.03.2016. године, о пристиглим приговорима ће одлучивати Комисија за избор геронто – домаћица

Дана 31.03.2016. године Комисија ће расправљати по пристиглим приговорима, и донети коначну ранг листу.

scan0022

 

 

Број: 021-70/2016-III-01

 Датум:23.03.2016. године

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                                                                        Драган Стевановић