На основу члана 6. Закона о о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон,34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС), чланова 2., 51., 52., и 53. Закона о правобранилаштву („ Службени Чласник РС“, број: 55/2014) , члана 10. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Рача, број:020-76/2016-I-01 oд 21.09.2016. године и члана 37. Правилника о раду Општинског већа општине Рача („Службени Гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/2016), на седници одржаној дана 10.10.2016. године,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за постављење Општинског правобраниоца општине Рача

Постављење се врши на период од 5 година.

I Услови :

а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91,66/91,44/98-др.закон,49/99-др.закон,34/01-др.закон, 39/02,49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона,83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):

б.) Други услови, прописани Одлуком о општинском правобранилаштву општине Рача (број:020-76/2016-I-01 oд 21.09.2016. године):

II Пријаве на оглас подносе се Комисији, коју образује Председник општине Рача, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општина Рача, Комисији за постављење општинског правобраниоца, ул. Карађорђева број 48, 34 210 Рача.

III Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то:

  1. кратку биграфију
  2. уверење о држављанству,
  3. уверење о општој здравственој способности,
  4. уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
  5. диплому о завршеном правном факултету,
  6. уверење о положеном правосудном испиту,
  7. потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита.

IV За сва обавештења у вези огласа, контактирати председника Комисије , Борко Петровић на телефон број: 069 80 84 031, или непосредно у пословним просторијама Општине Рача, ул. Карађорђева бр. 48, 34 210 Рача.

V Jавни оглас објавити на званичној интернет страни општини Рача, огласној табли Општинске управе општине Рача и публикацији Националне Службе за запошљавање „Послови“.

Број: 021-393/2016-II-01

Датум:10.10.2016.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                                ОПШТИНЕ РАЧА

________________________

                                                                                                                  Ненад Савковић