На основу члана 7. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), и члана 23. став 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 24/2015), и Одлуке председника општине број 361-12/2017-III-01 од 15.05.2017. године, Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача дана 09.06.2017. године, расписује:

Ј А В Н И О Г Л А С
у поновљеном поступку прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у мз Сараново

1. Издаје се у закуп непокретност у јавној својини општине Рача, пословна просторија – део објекта зграде културе у површини од 300 м2, постојећа на парцели 1580/1, уписана у лн. бр. 1419 К.О. Сараново.
2. Непокретност се даје у закуп путем прикупљања писмених понуда.
3. Пословна просторија се даје у закуп на период од 3 године.
4. Пословна просторија се даје у закуп ради обављања производне делатности и не може се користити у друге сврхе. Предметна непокретност се не може издати у подзакуп.
5. Почетна, односно најнижа висина закупнине на месечном нивоу износи 45 динара по м2, односно 13.500,00 динара за укупну површину просторије. Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор на којима је носилац јавне својине општина Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 9/2017), износ закупнине за трећу зону износи 150 дин/м2. Међутим, како је истом Одлуком остављена могућност умањења закупнине за обављање производних делатности, Општинско веће општине Рача је својом Одлуком бр. 361-11/2017-IV-00 од 15.05.2017. године, износ закупнине умањило за 70%, тако да почетна цена закупа износи 45 дин/м2.
6. Износ депозита одређује се у висини од 10% од најниже висине закупнине, односно у висини од 1.350,00 динара без пдв-а. Депозит се уплаћује на посебан рачун Општине број 840-742152843-59 по моделу 97 и позивом на број 34-086. Учесник уз понуду мора доставити и потврду о уплати депозита. Учесници који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда имају право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана од дана спровођења поступка прикупљања писмених понуда, без обрачунате камате.
7. Правно односно физичко лице коме је послови простор дат у закуп обавезно је да користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена Уговором, не даје пословни простор у подзакуп, односно уступа на коришћење, у уговореном року плаћа закупнину. Трошковe ел. енергије закупац плаћа према квадратури пословног простора. Чува и одржава уређаје и апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп, преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању, надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе.
8. Пословни простор се издаје у виђеном стању. Закупац има право о свом трошку да изведе неопходне радове како би закупљени простор био подобан за обављање делатности.
9. Понуда, односно пријава која се доставља, обавезно садржи:
– износ закупнине, без пдва, која се нуди, са назнаком пословног простора за који се конкурише.
– за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана.
– за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу и број личне карте,
јединствени матични број грађана, копију решења о упису предузетника у
регистар, назив радње матични број и ПИБ.
– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органa, матични број ПИБ, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде, односно пријаве.
10. Неблаговремене и непотпуне понуде као и понуде са понуђеним износом закупнине испод 13.500,00 динара без пдв-а биће одбачене.
11. Писмене понуде се достављају у року од 15 дана од дана објављивања огласа на сајту општине, огласној табли општине и у локалним средствима јавног информисања, односно најкасније до 26.06.2017. године до 11 сати препорученом поштом или преко писарнице Општинске управе Рача са назнаком „Понуда за пословни простор-не отварати“.
12. Достављањем понуде понуђач у целости прихвата услове овог огласа који ће бити уграђен у уговор о закупу.
13. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у пословни простор који се даје у закуп сваког радног дана од 10-13 часова, са претходним заказивањем путем маила jelena.stevanovic@www.raca.rs или на тел 069/8084019. Контакт особа Јелена Стевановић.
14. Отварање понуда обавиће се дана 26.06.2017. године са почетком у 12 часова у згради Општине Рача, Карађорђева 48 у сали за састанке председника општине. Понуде се не могу мењати након отварања. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача.
15. Пословни простор ће се дати у закуп најповољнијем понуђачу, тј лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће се закључити Уговор о закупу. Приликом оцене понуда узимају се понуђене цене закупа без пдв-а. Пословни простор ће се издати под условом да буде примљена најмање једна благовремена и потпуна понуда.
16. Уколико у поступку два или више понуђача, чије су понуде најповољније понуђачи понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
17. Оглас ће бити објављен на сајту општине Рача, огласној табли општинске Управе и у локалним средствима јавног информисања.
Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача

Председник
Марија Николић