На основу члана 7. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и  члана 23.  став 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 24/2015),  и Одлуке председника општине број 361-7/2017-III-01 од 17.03.2017 ,Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача дана 17.032017. године,  расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

о спровођењу поступака  прикупљања писмених понуда за издавања у закуп пословног простора  у јавној својини општине Рача, у мз Ђурђево

 

 1. Издаје се у закуп непокретност у јавној својини општине Рача, пословна просторија у површини од 17 м2, која се налази у оквиру зграде здравства, на парцели 837/3, уписане у лн. бр. 946 К.О. Ђурђево.
 2. Непокретност се даје у закуп путем прикупљања писмених понуда.
 3. Пословна просторија се даје у закуп на период од 3 године.
 4. Пословна просторија се даје у закуп ради обављања фармацеутске делатности (отварања апотеке) и не може се користити у друге сврхе. Предметна непокретност се не може издати у подзакуп.
 5. Почетна, односно најнижа висина закупнине на месечном нивоу износи 150 динара по м2, без пдва -односно 2.250,00 динара без пдв-а  за укупну површину просторије.
 6. Износ депозита одређује се у висини од 10% од најниже висине закупнине, односно у висини од 225,00 динара. Депозит се уплаћује на посебан рачун Општине број 840-7421528-43 по моделу 97 и позивом на број 34-086. Учесник уз понуду мора доставити и потврду о уплати депозита. Учесници који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда имају право на повраћај депозита у року од осам дана од дана спровођења поступка прикупљања писмених понуда, без обрачунате камате.
 7. Учесници поступка издавања у закуп пословног простора из тачке 1. овог огласа, путем прикупљања писмених понуда  могу да буду сва физичка и правна лица  која су код надлежног органа регистрована за обављање фармацеутске делатности / апотеке) и која са Републичким фондом за здравствено осигурање имају закључен Уговор о издавању лекова на рецепт и да наведену делатност обављају најмање 10 година .
 8. Правно односно физичко лице коме је послови простор дат у закуп обавезно је да користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена Уговором, не даје пословни простор у подзакуп, односно уступа на коришћење, у уговореном року плаћа закупнину. Трошковi ел. енерије закупац плаћа према квадратури пословног простора. Чува и одржава уређаје и апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп, преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању, надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале  услед редовне употребе.
 9. Пословни простор се издаје у виђеном стању. Закупац има право  о свом трошку да изведе неопходне радове како би закупљени простор био подобан за обављање фармацеутске делатности.
 10. Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп ради обављања фармацеутске деелатности дужно је обезбедити услове да ту делатност у закупљеном простору обавља најмање у обиму радног времена доктора медицине у истом објекту.
 11. Понуда која се доставља обавезно садржи:

-износ закупнине , без пдва, која се нуди, са назнаком пословног простора за који се конкурише

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана.

-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу и број личне карте, јединствени матични број грађана, копију решења о  упису предузетника у регистар, назив радње матични број и ПИБ

-за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног орган, матични број ПИБ, као и пуномоћјеза лице које заступа подносиоца пријаве.

-изјаву понуђача да са Републичким фондом за здравствено осигурање има закључен уговор о издавању лекова на рецепт , са навођењем броја Уговора  и датума закључења.

 1. Неблаговремене и непотпуне понуде као и понуде са понуђеним износом закупнине испод 2.250,00 динара без пдв-а биће одбачене.
 2. Писмене понуде се достављају у року од 15 дана од дана објављивања огласа на сајту општине, огласној табли општине и  у локалним средствима јавног информисања, односно најкасније до 03.04.2017 године до 11 сати препорученом поштом или преко писарнице Општинске управе Рача  са назнаком „Понуда за пословни простор-не отварати“
 3. Достављањем понуде понуђач у целости прихвата услове овог огласа који ће бити уграђен у уговор о закупу.
 4. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у пословни простор  који се даје у закуп сваког радног дана од 10-13 часова, са претходним заказивањем путем маила stevanovic@www.raca.rs  или на тел 069/8084019. Контакт особа Јелена Стевановић.
 5. Отварање понуда обавиће се дана 03.04.2017 године  са почетком у 12 часова у згради Општине Рача , Карађорђева 48 у  сали за састанке  председника општине. Понуде се не могу мењати након отварања.Отварању понуда могу  присуствовати овлашћени представници понуђача.
 6. Пословни простор ће се дати у закуп најповољнијем понуђачу, тј лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће се закључити Уговор о закупу. Приликом оцене понуда узимају се понуђене цене закупа без пдв-а. Пословни простор ће се издати под условом да буде примљена најмање једна благовремена и потпуна понуда.
 7. Уколико у поступку два или више понуђача, чије су понуде најповољније понуђачи понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача  изврши по слободном уверењу.
 8. Оглас ће бити објављен на сајту општине Рача , огласној табли општинске Управе и  у локалним средствима јавног информисања.

 

Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача

Председник

Марија Николић