На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2016.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Рача за 2016. годину (усвојеним Одлуком 020-136/2015-I-01 од 25.12.2015. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2016 годину број 0202-101-1/2016 од 13.05.2016. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

и

ОПШТИНА РАЧА

 

Расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016 ГОДИНИ

 

I ОПИС ПРОГРАМА

 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Рача у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

 

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.

 

Послодавца – извођачa јавног рада одређује Национална служба у сарадњи са општином Рача на основу јавног конкурса.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 

 

 

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

осигурање, обрачунате у складу са законом);

 

 

 

 

 

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошљавање и општина Рача задржавају право да процењују оправданост потребе за обуком.

 

 

 

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Услови за подношење пријаве

 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби,односно општини Рача осим за обавезе чија је реализација у току.

 

Документација за подношење пријаве

 

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

 

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца – извођача јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

 

Национална служба у сарадњи са Општином Рача задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.

 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доноси се на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног конкурса на основу приложене документације послодавца – извођача јавног рада и бодовања поднете пријаве, а у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Национална служба у сарaдњи са Општином Рача задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са опредељеним износом средстава .

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли Националне службе Филијале Крагујевац и огласној табли Општине Рача.

 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, доноси директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник Општине Рача уз предходну сагласност локалног савета општине.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
 

 

Критеријуми

Број бодова
Јавни    конкурс    – општи Јавни конкурс за особе са инвалидитетом
 

 

 

Област                  спровођења јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине 10 10
Социјалне и хуманитарне делатности 10 10
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 5
Дужина            трајања јавног рада 3 месеца 20 20
2 месеца 10 10
1 месец 5 5
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме 10 10
 

 

 

Претходно коришћена средства по програму јавних радова

Коришћена средства и лица остала у радно ангажована/ закључен уговор о раду*  

15

 

15

Коришћена средства и лица нису остала у радном односу 0 0
Нису раније коришћена средства 10 10
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале** 10 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 65

Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014. године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

 

** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је директор филијале уз сагласност градоначелника Крагујевца донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова..

 

 

 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Директор Националне службе Филијале Крагујевац, председник Општине Рача и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о

 

одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

 

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити дужи од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 

У  циљу  закључења  уговора,  послодавац  –  извођач  јавног  рада  је  у  обавези  да  достави  и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 

  1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
    • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице

корисника средстава са два жиранта*, и менично овлашћење;

 

 

 

2.  ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

меничним овлашћењима;

 

3.  ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА:

могућности да приложи одговарајуће средство обезбеђења.

 

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које

 

обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

 

** Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

 

 

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.

 

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

 

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање;

 

У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaлној служби Филијали Крагујевац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Крагујевац Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту www.raca.rs. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 29.07.2016. године.

 

Све додатне информације могу се добити у Филијали Крагујевац Националне службе, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријава за јавне радове