На основу Одлуке о првом ребалансу буџета општине Рача за 2015.годину ( Службени гласник општине Рача број 14/2015) и чл. 8. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројекта од јавног интереса ( Службени гласник општине Рача број 15/2015), Општинско веће општине Рача , расписује дана 12.08.2015. године:

ЈАВНИ КОНКУРС
За финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2015.години

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2015.години у области:
• подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда и др.)
• екологије, заштите животне средине
• заштите животиња
• одрживог развоја
• заштите лица са инвалидитетом
• социјалне заштите
• хуманитарних пројеката
2. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2015.годину , на позицији 59 економска класификација 481 у износу од 1.100.000,00 динара.
3. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења регистрована у складу са Законом о удружењима, која поднесу пријаву за дотацију за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији општине Рача или на територији Шумадијског округа, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рача и да све активности морају реализовати на територији општине Рача. Невладине организације и удружења грађана која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну пријаву.
4. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
– Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности:
– Трошкови набавке услуга;
– Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности( нпр.обука учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације и сл.)
– Трошкови ПДВа
5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
-дугови и покривање губитака или дуговања;
– ставке које се финансирају из других пројеката;
-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. “ режијски трошкови“.
6. Пријаве се подносе Општинском већу општине Рача -Комисији за избор програма од јавног интереса,адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници општинске управе општине Рача, са назнаком “ Пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана у 2015.години“ у року од 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Општине Рача, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
– доказ о упису у регистар код надлежног органа
– копију Статута подносиоца пријаве (оверена)
– Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину
– Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства буџета
– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује
– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава
– детаљан опис програма, односно пројекта, треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план
– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује
– Број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и печатирана.)
– Организације које су већ користиле средства из буџета у претходној буџетској години достављају потврду о правдању средстава.
– једну штампану пријаву, потписану и оверену.
– Потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
– доказ да рачун удружења није у блокади;

Образац пријаве се може преузети на Писарници општинске управе општине Рача , Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www raca .rs.

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране. Комисија сачињава предлог Одлуке о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Рача и исте доставља Опшинском већу у року од 15 дана од дана закључења Конкурса. Општинско веће у року од 15 дана од достављеног предлога Комисије, доноси Одлуку о финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Рача, исту објављује на званичном сајту општине Рача и доставља подносиоцу пријаве.
8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из буџета општине Рача:
– -усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном
нивоу – 30 бодова;
– допринос развоју привредне делатности – 20 бодова
– допринос одрживом развоју- 10 бодова
– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -5 бодова
– усмереност ка већем броју корисника -10 бодова
Посебна мерила и критеријуми:
-број чланова организације:-до 50 чланова – 5 бодова
-од 50 до 150 чланова -10 бодова
-преко 150 чланова- 25 бодова
9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине Рача, oгласној табли општинске управе општине Рача и у једном штампаном јавном гласилу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021- 285/2015-II-01
Дана: 12.08.2015.године
председник
Драган Стевановић

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА У ОПШТИНИ РАЧА У 2015. ГОДИНИ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:
ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА