На основу Одлуке о првом ребалансу буџета општине Рача за 2015.годину ( Службени гласник општине Рача број 14/2015) и чл.4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 7/2014), Општинско веће општине Рача , расписује дана 12.08.2015.године :

ЈАВНИ КОНКУРС
За доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2015.години

1. Расписује се Јавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета општине Рача у 2015.години.
2. Средства намењена традиционалним црквама и верским заједницама по овом јавном конкурсу користе се за :
• изградњу или обнову цркава и верских објеката;
• адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;
• инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката;
• финансирање догађаја битних за верску заједницу;

3. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2015.годину , на позицији 59 економска класификација 481 у износу од 900,000,00 динара.
4. Право подношења пријаве по овом јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице које се налазе на територји општине Рача.
5. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
– Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности:
– Трошкови израде пројектне документације;
– Трошкови набавке услуга;
– Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности,
– Трошкови ПДВа
6. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
– дугови и покривање губитака или дуговања;
– ставке које се финансирају из других пројеката;
-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. “ режијски трошкови“.
6. Пријаве се подносе Општинском већу општине Рача -Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице,адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници општинске управе општине Рача, са назнаком “ Пријава на јавни конкурс за традиционалне цркве и верске заједнице у 2015.години уроку од 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Општине Рача , искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део.

Документација која се подноси:
-Попуњен и печатиран образац пријаве,
– потписана изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
– Картон депонованих потписа;
-предрачун радова

Образац пријаве се може преузети на Писарници општинске управе општине Рача , Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www raca .rs.

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране. Комисија разматра приспеле пријаве и саставља извешатај о свим поднетим пријавама сачињава предлог о расподели средстава учесницима на конкурсу који се финансирају из буџета општине Рача и истеи доставља Опшинском већу у року од 8 дана од дана закључења Конкурса. Општинско веће у року од 15 дана од достављеног извештаја Комисије, доноси Одлуку о о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице из буџета општине Рача за 2015.годинуи. Одлука о додели средстава се објављује на званичном сајту општине Рача у локалним средствима јавног информисања.и Службеном гласнику општине Рача.
8. Критеријуми за доделу средстава из буџета општине Рача:
– јасно дефинисане активности – 40 бодова;
– обухват боја корисника- 60 бодова

9. Јавни конкурс објавити дана 13.08.2015. године на званичној интернет страни општине Рача, oгласној табли општинске управе општине Рача и у локалним средствима јавног информисања..

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021- 286/2015-II-01
Дана: 12.08.2015.године
председник
Драган Стевановић

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА – ПРОГРАМ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКИНИТЕ ОВДЕ:
ОБРАЗАЦ