На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2020-III-01 од 02.03.2020. године и Решења Председника општине Рача о образовању Kомисије за израду Јавног позива и одабир редитеља за представу у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“, број                      401-78/2020-III-01 од 29.05.2020. године, (у даљем тексту: Комисија), доноси:

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ  ПОЗИВА

за одабир редитеља за представу, у оквиру Пројекта 

„Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“ у општини Рача

 

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају наведене услове, да се у периоду од 09.06.2020. године, до 11.06.2020.године до 15 часова пријаве са документацијом у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду Јавног позива и одабир редитеља за представу у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“.

 

Јавним позивом је предвиђено ангажовање једног лица. Одабрано лице припремиће са младим глумцима аматерског позоришта представу намењену младима са едукативним и афирмативним садржајем.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

 

     –     Диплома Факултета драмских уметности, (најмање 300 ЕСПБ бодова);

    

 

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

 

       Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

       Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

       Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и изабраног лица, у складу са законом.

 

       Детаљне информације могу се добити у периоду од 09.06.2020. до 11.06.2020. године, до 15,00 часова, на број телефона 060/4939219 (контакт особа Немања Лугавац, Председник Комисије).

 

 

Комисија за за израду Јавног позива и одабир редитеља за представуу оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“

 

Број: 021-210/2020-III-01                                                                Председник комисије

Дана: 09.06.2020. године                                                                    Немања Лугавац