На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2019-III-01 од 2.3.2020. године и Решења Председника општине Рача број 401-78 /2019-III-01, од 26.5.2020. године, Комисија за израду јавног позива и одабир одговарајућих стручних лица за едуковање младих у области репродуктивног здравља, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир одговарајућих стручних лица за едуковање младих у области репродуктивног здравља у оквиру пројекта  

Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у

Републици Србији у 2020. години “

 

            ПОЗИВАЈУ СЕ удружења/институције које поседују квалификације за држање предавања у овој области да се у периоду од 08.06.2020. године  до 11.06.2020. године, пријаве са потребном документацијом у времену од  08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за *Комисију за одабир одговарајућих стручних лица за едуковање младих у области репродуктивног здравља, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у

Републици Србији у 2020. години “.*

Неблаговремене и непотпуне  пријаве се неће узети у разматрање.

Пројекат  подразумева ангажовање  релевантних едукатора – удружења или институција које поседују потребне квалификације за држање предавања у следећим областима:

Након одабира, ангажовано удружење, односно институција биће у обавези да током пројектом предвиђених месеци припреми и одржи низ предавања и  радионица са бидирекционим односом предавача и слушаоца, а све у складу са пројектом.

 

       Услови које кандидат (удружење/институција) треба да испуњава:

 

  1. Да је регистровано/а и делује на подручју Републике Србије ( доказ: извод из АПР-а);
  2. Да је делатност удружења/институције усмерена ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, а у оквиру здравља (доказ: копија оснивачког акта или статута);
  3. Да у оквиру удружења/институције постоји најмање један квалификовани едукатор – специјалиста гинекологије и акушерства (доказ: оверена копија дипломе и оверена копија лиценце за рад).
  4. Да удружење/институција има најмање једну годину искуства у спровођењу едукација у области репродуктивног здравља. (копија сертификата о одржаним обукама у овој области или Изјава заступника којом се потврђује постојaње овог услова).

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву, а на основу приложене документације.

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и изабраног удружења/институције, у складу са законом.

Детаљне информације могу се добити у периоду од 08.06.2020. до 11.06.2020. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача (канцеларија број 4), улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 060/7533140  (контакт особа Сузана Милошевић, Председник комисије).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир одговарајућих стручних лица за едуковање младих у области репродуктивног здравља у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“

 

 

Број: 021-205/20-III-01                                                                                        Председник комисије

Дана:05.06.2020. године                                                                                       Сузана Милошевић