Драги суграђани и суграђанке,

Пред вама је упитник о идентификовању потреба у нашој општини, ради унапређења квалитета живота и подршке најрањивијим члановима наше локалне заједнице. Ваше мишљење нам је значајно како бисмо употпунили информације у процесу планирања и реализовања мера и активности у области социјалне заштите по мери наших суграђана којима је подршка потребна.

Мапирање потреба грађана у области права и услуга социјалне заштите на територији локалне самоуправе и идентификација ресур са пружалаца услуга на локалном нивоу треба да омогући локалној управи и институцијама да:

  1. стекну увид у ставове и исказане потребе постојећих и потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите на територији ЈЛС, са посебним освртом на најугроженије припаднике корисничких група, односно оне који су рањивији и суочавају се са тешким и/или узастопним ускраћивањем права или више облика дискриминације, и разуме који од фактора ризика највише утичу на њих;
  2. идентификују ресурсе пружалаца услуга на локалном нивоу из јавног и цивилног сектора;
  3. обезбеде основу за планирање и развој одговарајућих права и услуга у области социјалне заштите у надлежности ЈЛС, као и основу за израду докумената јавне политике ЈЛС, односно локалних аката којима се уређује и унапређује обезбеђивање права и услуга у заједници (а нарочито одлуке о социјалној заштити и програма унапређења социјалне заштите на територији ЈЛС);
  4. обезбеде основу за успостављање редовног система за прикупљање и праћење података о правима и услугама социјалне заштите на територији ЈЛС.

Током истраживања фокус ће бити на:

Истраживање ће бити реализовано од 22. 05. до 21. 06. 2024. године, a збирни резултати биће укључени у израду Програма унапређења социјалне заштите града/општине за период 2025-2027. године и биће објављени на сајту наше локалне самоуправе. 

Активност се спроводи у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, који финансира Европска унија у оквиру ИПА 2020. Уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта.