РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:  031-43/2016-IV-00

Дана 22.06.2016.године

Рача

На основу члана 25  Одлуке о организацији Општинске управе (“Сл.гласник Општине Рача“, бр.11/2008, 31/2009, 8/2011 и 45/2012), начелник Општинске управе општине Рача, доноси следећe

ИНТЕРНО УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 

 Како се нови Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) заснива на претпоставци да је државна управа сервис грађана и у складу са тим предвиђа конкретне механизме ради успостављања одговорне, делотворне и ефикасне управе, неопходно је  осврнути се на одредбе чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), које се примењују почев од 8. јуна 2016. године.

 

II   Чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања. Ставом 3. истог члана предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

 

III   Чланом 103. Закона прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (став 1); да ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано, а ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (став 2); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, сагласно одредби члана 59. став (2) истог закона (став (3) члана 103.).

 

IV  Сходно наведеном, орган, односно државни службеници су у обавези да прибављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција који су неопходни за одлучивање о управној ствари, електронски, поштом и на други начин предвиђен законом или другим прописом, а којим се омогућава правна сигурност и економичност поступка, како би на тај начин ослободили странке од непотребног чекања у редовима испред шалтера и одуговлачења у поступку остваривања њихових права. У ту сврху, орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама. Ипак, сагласно начелу помоћи правно неукој странци приликом пријема захтева орган ће поучити странку о њеном праву да сама прибави податке о чињеницама које су неопходне за одлучивање, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности. Дакле, ако се ради о поступку покренутом по захтеву странке, странка има право да сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција ако се ради о личним подацима, а она изјави да ће их прибавити сама. У том случају неопходно је да странка да изјаву у писаном облику. Странка може изјавити да ће прибавити само поједине (не све) личне податке, у ком случају ће и даље постојати обавеза органа да прикупи податке који недостају, а које нису обухваћени изричитом изјавом странке. Уколико је у питању случај да службену евиденцију о одређеним подацима које треба прибавити води други орган, службеници су у обавези да се истом обрате и хитно затраже податке, а замољени орган је у обавези да одовори и достави тражене податке.

 

 

V   Како нови Закон о општем управном поступку управу ставља у положај сервиса грађана који је у обавези да ефикасно, делотворно, благовремено и са што мање трошкова по странку, странци омогући остваривање њених на закону заснованих права и интереса. С тога је неопходно да сви службеници наше мале општине, поступају у складу са наведеним принципима, поштујући чл. 9 и чл. 103 Закона, а како бисмо спремно дочекали ступање на снагу и осталих одредаба Закона. Грађанима ће бити омогућено, да у случају свог незадовољства радом службеника у погледу прибављања и размене података о којима се води службена евиденција, поднесу притужбу коју ће разматрати запослено лице овлашћено од стране начелника Општинске управе.

 

VI    Ово упутство ступа на снагу даном доношења и биће објављено на интернет страници Општине Рача, ради обавештавања јавности о правима и обавезама органа и самих странака.

 

 

 

 

 

 

Општинска управа

                                                                                                              општине Рача

                                                                                                                    Начелник

                                                                                                       _____________________

                                                                                                              Петар Петровић