Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-други  круг

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-други  круг   Документацију јавног огласа можете преузети овде: Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини -други круг- агроекономска -2020-21 Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Оглас Read more about Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-други  круг[…]

Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2020. години, за финансирање пројеката у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2020. годину, расписаном 08.06.2020. године

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 1   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 401-310/2020-II-01 Датум: 02.10.2020.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 32., став 6. Закона о Read more about Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2020. години, за финансирање пројеката у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2020. годину, расписаном 08.06.2020. године[…]

Обавештење

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас, да ће 23.09.2020. и 24.09.2020. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18х. У наставку можете да преузмете  Обавештење ЕКО САН-НАЈАВА-17- 98-РАЧА-ТРЕТМАН-4 .

Прелиминарнa листa изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2020. годину  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 401-310/2020-II-01 Дана: 04.09.2020. године  Р а ч а      На основу члана 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019) Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 04.09.2020. Read more about Прелиминарнa листa изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2020. годину  […]

ОБАВЕШТЕЊЕ

  Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  дајe слeдeћe   ОБАВЕШТЕЊЕ   О пријему захтева прeдузeћа ”Swiss papier” д.о.о. (МБ: 21102687, ПИБ: 108968135) из Београда, Булевар Михајла Пупина 10Б/2, за Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ[…]

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације  

„На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача Скупштине општине Рача број 020-143/2019-I-01од 30.12.2019.године и Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача Скупштине општине Рача број 020-7/2020-I-01 од 27.02.2020.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп Read more about Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације  […]

Јaвна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију школске зграде спратности По+П+2+Пк и анекса са фискултурном салом спратности По+П+1 и доградњу затвореног базена спратности П, помоћног објекта спратности П и амфитеатра спратности П, на к.п.бр. 122/1, 121/1, 116/1, 268/1, 109/3 К.О. Рача

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој   у складу са чл. 60.- 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Read more about Јaвна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију школске зграде спратности По+П+2+Пк и анекса са фискултурном салом спратности По+П+1 и доградњу затвореног базена спратности П, помоћног објекта спратности П и амфитеатра спратности П, на к.п.бр. 122/1, 121/1, 116/1, 268/1, 109/3 К.О. Рача[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број:111-2/2020-IV-00 Датум:11.08.2020. године   На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-673/2020 Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Обавештње

Поштовани суграђани обавештавамо Вас да ће 14.08.2020. и 15.08.2020. године уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18х. У прилогу можете да преузмете обавештење:Обавештење-EKO SAN NAJAVA 17 98 RACA TRETMAN 3

Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације радне зоне „Центар“ у Рачи

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), оглашава: Read more about Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације радне зоне „Центар“ у Рачи[…]