На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бр. 021-875/2017-III-01 од 25.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 26.12.2017. године, донело је:

 

ОДЛУКУ

о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину

  1. УСВАЈА СЕ седамнаест  (17 ) Захтева  за регрес за репродуктивни материјал

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

  

Р.бр Пр. број

021-_/17-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
1 648 21.09.2017. Јован Огњановић Трска 2 0 2
3 674 09.10.2017. Дејан Стојановић Доња Рача 2 0 2
5 710 26.10.2017. Зоран Срећковић Мало Крчмаре 3 0 3
6 724 27.10.2017. Радослав Вуковић Сипић 4 0 4
7 747 03.11.2017. Милорад Милановић Сараново 7 0 7
8 748 03.11.2017. Милорад Тодоровић Сараново 1 0 1
9 751 08.11.2017. Драгић Савковић Ђурђево 4 0 4
10 756 10.11.2017. Милан Јовановић Вишевац 2 0 2
11 757 10.11.2017. Горан Николић Доња Рача 3 0 3
13 761 12.11.2017. Милош Павловић Сепци 3 0 3
15 769 12.11.2017. Мирољуб Милетић Сепци 2 0 2
17 771 15.11.2017. Милун Петронијевић Вишевац 2 0 2
19 774 15.11.2017. Радомир Благојевић Поповић 1 0 1
20 775 15.11.2017. Севдалина Трифуновић Доња Рача 3 0 3
21 776 15.11.2017. Славиша Миленовић Сараново 2 0 2
22 777 15.11.2017. Владан Милошевић Доња Рача 4 0 4
24 779 15.11.2017. Зорица Голубовић Сипић 3 0 3

 

 

  1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА осам (8) Захтева за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

  

Р.бр Пр. број

021-_/17-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
2 663 29.09.2017. Иван Мијатовић Вучић 5 1 4
4 692 18.10.2017. Мирољуб Милетић Мирашевац 2 1 1
12 760 14.11.2017. Снежана Мирчетић Велико Крчмаре 5 1 4
14 768 14.11.2017. Снежана Перић Доња Рача 2 1 1
16 770 14.11.2017. Миланче Миливојевић Ђурђево 7 2 5
18 772 15.11.2017. Предраг Јовановић Вишевац 4 1 3
23 778 15.11.2017. Весна Радовановић Ђурђево 10 4 6
25 781 15.11.2017. Милорад Петровић Доња Рача 2 1 1

 

 

 3.Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 85 грла, од чега су усвојени за укупно 73 грла, а одбијени за 12 грла.

 4.Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.г., –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 146.000,00 динара ( сточетрдесетшестхиљададинара) испалитити са одговарајуће позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача.

 5. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1.

 6.Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 7.Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 Број: 401-663/2017-II-01

Дана: 26.12.2017.године.

 

 

                                                                                                                                   Председник

  Општинског већа општине Рача

                                                                                                                         ______________________                                                                                                                                                      Ненад Савковић