На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017), Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10), на Предлог Комисије за расподелу и копнтролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, бр.021-670/2017-III-01  од 05.10.2017.г., Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 13.10. 2017. године, донело је:

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. -пролећна садња 2017 године

 

Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, дуње, малине и купине, у укупном износу 309.658,20 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим пољопривредницима/подносиоцима захтева:

 

1.1. Мирославу Шћекићу ЈМБГ: 0509951720054 из Саранова, општина Рача, са БПГ: 736821002057, број захтева 021-310/2017-II-01 од 28.04.2017.г., у укупном износу 49.910,20 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: воћне врсте вишње, по рачуну бр.114/17 од 23.03.2017.г. са фискалним исечком БИ:1102 од 23.03.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо Милутовац, и

1.2. Мирољубу Степковићу ЈМБГ: 0901959721413 из Ђурђева, општина Рача,  са БПГ: 736775001049 број захтева 021-312/2017-II-01 од 28.04.2017., у укупном износу 259.748,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: воћне врсте вишње и трешње, по рачуну бр.157/17 од 25.04.2017.г. са фискалним исечком БИ:1138 од 25.04.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо Милутовац, умањен за износ вредности садница за 130 комада  које нису засађене на парцели где је заснован вишегодишњи  производни засад, односно нису сертификовани садни материјал.

 

  1. Исплата средстава из члана 1. овог уговора ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-683/2017-II-01

 

Дана:13.10.2017.год.

                                                                                                                              Председник

 Општинског већа општине Рача

                  _______________________

                                                                                                                                     

           Ненад Савковић

Oдлука