ОПШТИНА РАЧА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА

Одељење за изградњу, урбанизам и локални и економски развој

Јавни увид у Нацрт ПДР радне зоне „Ђурђево“ у Ђурђеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Одељење за изградњу, урбанизам и локални и економски развој Општинске управе општине Рача у складу са закључком Kомисије за планове општине Рача која је, на седници одржаној 23.10.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације радне зоне „Ђурђево“ у Ђурђеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт плана детаљне регулације радне зоне „Ђурђево“ у
Ђурђеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

 

 ЈАВНИ УВИД обавиће се од 04. новембра до 03. децембра 2020. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова, у згради Општинске управе општине Рача, у улици Карађорђевој бр. 48 (у холу испред председниковог кабинета).

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради Општинске управе општине Рача, у улици Карађорђевој бр. 48 (Скупштинска сала на  спрату), 11. децембра 2020. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове општине Рача.

Информације о предложеним решењима заинтересованим лицима даваће представник обрађивача путем mail-a urbopolis.office@gmail.com

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за изградњу, урбанизам и локални и економски развој, преко писарнице у улици Карађорђевој бр. 48 у Рачи, закључно са 3. децембром 2020. године.

Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне „Ђурђево“ можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/План детаљне регулације радне зоне Ђурђево.rar