Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Рача

Председник општине Рача

Број: 021-194/2018-III-01

Датум: 04.05. 2018. године

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рача, број 021-187/2018-II-01 од 03.05.2018.г., Председник општине Рача расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 20.05.2018.године

у организацији општине Рача

Председник општине Рача, расписује позив којим обавештава:

– физичка лица-нисиоце и чланове комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

– предузетнике и правна лица

која су уписана у регистар пољопривредних газдинства са седиштем газдинства на  територији општине Рача, да  се пријаве за колективну посету међународнoм пољопривредноми сајму у Новом Саду у организацији општине Рача дана 20.05.2018.године (недеља).

 Рок за пријављивање је до дана 18.05.2018.г..

Јединица локалне самоуправе –општина Рача, у висини од 100% сноси трошкове превоза на сајам и колективних улазница (са ПДВ-ом)  за пријављене пољопривреднике који испуњавају услове.

Напомена: Број путника за колективну посету ограничен је до броја 140. Уколико се број пријављених пољопривредника до ограниченог броја испуни пре прописаног рока за пријављивање, обуставиће се пријављивање.

Потребна документација:

Пријављивање се врши сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Одсека за пољопривреду, Општинске управе Општине Рача, у Рачи, улица Карађорђева број 48,  канцеларија бр.6.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је помоћник Председника општине Рача, Бранко Радосављевић, конт.тел. телефон: 069/80-84-092.

Овај јавни позив објавити на интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија и Општинске управе Рача.

 

                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К

О П Ш Т И Н Е   Р А Ч А

____________________

    Ненад Савковић