На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора o донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2019-GRANT-008, заведен код Општинске управе општине Рача под бројем 021-156/2019-III-01, од 05.07.2019. године и Решења Председника општине Рача број 021-156/2019-III-01, од 02.08.2019. године, Комисија за израду јавног позива и одабир правника за пружање бесплатне правне подршке грађанима општине Рача у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“, (у даљем тексту: Комисија), објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир правника за пружање бесплатне правне подршке грађанима општине Рача

у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

 

Позивају се незапосленa лица са територије општине Рача, дипломирани правници, која се воде у евиденцији Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац- испостава Рача,  да се у периоду од 14.08.2019. године, до 20.08.2019. године, пријаве са документацијом у времену од  08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за одабир правника за пружање бесплатне правне подршке грађанима општине Рача, у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“.

Пројекат подразумева ангажовање једног незапосленог лица, дипломираног правника, које ће пружати бесплатну правну подршку грађанима општине Рача, у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

-Доказ: Потврда Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац- испостава Рача.

-Доказ: Оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми.

-Доказ: Потврда послодавца или оверена фотокопија радне књижице.

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву, након чега ће се у складу са законом закључити уговор између Општине Рача и изабраног кандидата.

Изабрани кандидат ће у складу са закљученим уговором бити у обавези да са Пројектним тимом учествује у припремном периоду реализације пројекта, а накнада по истом вршиће се у периоду од 01.10.2019. године, па закључно са 31.12.2020. године

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 14.08.2019. до 20.08.2019. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача (канцеларија број 14), улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 0698084092 (контакт особа Бранко Радосављевић, помоћник Председника општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир правника за пружање бесплатне правне подршке грађанима општине Рача у оквиру пројекта  „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

 

 

Број: 021-370/2019-III-01                                                         Председник комисије

Дана: 13.08.2019. године                                                               Борко Петровић