На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2021-GRANT-013 од 05.05.2021. године у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“, Решења Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, и  Одлуке о изради јавног позива бр.021-249/2021-III-01 од 12.08.2021.год., Комисија за припрему јавних позива и одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир одговарајуће локалне ОЦД за лиценцирање у области социјалне заштите,  у оквиру пројекта Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача

 

Позивају се заинтересоване организације, које испуњавају наведене услове да се у периоду од 16.08.2021. године, до 23.08.2021. године пријаве са документацијом у времену од 08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за одабир  локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру  пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

Јавним позивом је предвиђен одабир одговарајуће локалне ОЦД за лиценцирање у области социјалне заштите.

Главни критеријум за избор биће да ОЦД има социјалну заштиту у оквиру свог статута.

Приоритет ће имати организације са искуством у релевантној области.

 

           Услови које организација треба да испуњава:

 

Предност при избору организације имаће она организација која се бави пословима из области социјалне заштите,при чему ће се водити рачуна о дужини трајања обављања наведених послова.

 

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

Избор организације обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор ће бити потписан након избора организације, између Општине Рача и  изабране организације, у складу са законом.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 16.08.2021.године, до 23.08.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/7346-23 (контакт особа Милена Јовановић, дипломирани правник, ангажована за рад у Општинској управи општине Рача).

   

Комисија за припрему јавних позива и одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

 

 

Број: 021-250/2021-III-01                                                                             Председник комисије

Дана: 12.08.2021. године                                                                                  Милена Јовановић