На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 02.07.2021. године, Комисија за припрему јавног позива и одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача, у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача

у оквиру пројекта Равноправно у будућност

 

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају наведене услове  да се у периоду од 06.07.2021. године, до 12.07.2021. године пријаве са документацијом у времену од 08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду јавног позива и одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја,  у оквиру  пројекта „Равноправно  у будућност“.

 

Јавним позивом је предвиђен одабир 10 жена са територије општине Рача, које ће остварити право на грант, при чему ће се водити рачуна о правилној територијалној заступљености жена. Након доделе грантова, пројектни тим за реализацију пројекта „Равноправно у будућност“ ће извршити мониторинг посету корисницама грантова.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

Доказ: оверена копија решења о изрицању хитних мера од стране полиције и суда

Доказ: оверена копија решења о статусу особе са инвалидитетом

Доказ: оверена копија сведочанства

Доказ: извод из банке или потврда од просечној месечној заради издата од стране послодавца

Доказ: оверена копија решења о оствареном праву

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и сваког изабраног лица, у складу са законом.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 06.07.2021.године до 12.07.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/8084-089 (контакт особа Снежана Миљковић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта Равноправно у будућност

 

Број: 021-212/2021-III-01                                                                            Председник комисије

Дана: 06.07.2021. године                                                                                  Снежана Миљковић