На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години, број: 401-68/2019-III-01 од 16.04.2019. године и Решења Председника општине Рача број 401-68 /2019-III-01, од 23.04.2019. године, Комисија за израду јавног позива и одабир едукатора за едукације о значају партнерских односа, репродуктивном здрављу, стерилитету и БМПО у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “ (у даљем тексту: Комисија), објављује дана 24.јуна 2019.године:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир едукатора за едукације о значају партнерских односа, репродуктивном здрављу, стерилитету и БМПО у оквиру пројекта  „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у

Републици Србији у 2019. години “

 

Позивају се високо образовани стручњаци из области репродуктивног здравља, психологије и психијатрије, да у периоду од 24.06.2019. године закључно са 03.07.2019. године, поднесу своје пријаве са одговарајућом документацијом писарници Општинске управе општине Рача, Улица Карађорђева бр. 48 или исте пошаљу препорученом поштом на наведену адресу са обавезном назнаком-„За Комисију за израду јавног позива и одабир едукатора за едукације о значају партнерских односа, репродуктивном здрављу, стерилитету и БМПО у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “.

Изабрана лица ће имати улогу да врше едукације здравственим радницима запосленим у Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ на теме значаја партнерских односа у породици, репродуктивног здравља, истина и предрасуда о биомедицински потпомогнутој оплодњи и проблемима стерилитета, а све у циљу унапређења компетенција здравствених радника, који ће затим стечено знање преносити корисницима здравствених услуга. Након завршене едукације, едукатори ће бити присутни у својству ментора здравственим радницима.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

Доказ: фотокопија личне карте или биометријског пасоша;

Доказ: оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту,

Односно да има VII степен стручне спреме (за психологе),

Доказ: оверена фотокопија дипломе;

Доказ: потврда о радном искуству.

 

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

Комисија ће, након разматрања пристиглих пријава, извршити одабир три едукатора.

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и сваког изабраног лица, у складу са законом, а период трајања уговора је до 15.децембра 2019.године.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду у времену од 09,00 до 12,00 часова, на број телефона 069/8084092  (контакт особа Бранко Радосављевић, помоћник Председника општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир едукатора за едукације о значају партнерских односа, репродуктивном здрављу, стерилитету и БМПО у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “

 

 

Број: 021-258/2019-III-01                                                                         Председник комисије

Дана: 21.06.2019. године                                                                              Сања Милошевић